Prawa studenta dotyczące sesji

Student ma prawo do:

– uzyskania informacji o terminie egzaminu co najmniej na 14 dni przed terminem zakończenia zajęć w danym semestrze lub roku;

– zdawania egzaminu u wybranego przez siebie prowadzącego w sytuacji, gdy wykład prowadzony był przez kilku wykładowców. A w szczególnej sytuacji dziekan może wydać zezwolenie na zdawanie egzaminu u innego nauczyciela akademickiego reprezentującego tę samą dyscyplinę naukową;

– przystąpienia do egzaminu komisyjnego;

– zdawania jednego egzaminu poprawkowego w przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej;

– złożenia w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyniku egzaminu zastrzeżeń co do bezstronności egzaminatora, lub wystąpienia okoliczności wskazujących na nieprawidłowe przeprowadzenie egzaminu w celu zarządzenia egzaminu komisyjnego, który powinien odbyć się w najkrótszym możliwym terminie od dnia złożenia wniosku;

– uzyskania informacji o uzyskanych przez niego wynikach egzaminów i zaliczeń poprzez system USOS;

– uzyskania decyzji o warunkowym wpisaniu na wyższy semestr lub rok studiów, albo zezwoleniu na powtarzanie semestru lub roku studiów;

– korzystania z infrastruktury informatycznej wydziału lub innych warunków zaliczenia przedmiotu w przypadku ograniczeń technicznych, które uniemożliwiają udział w zajęciach zdalnych – jest to też obowiązek studenta by poinformować prowadzącego o zaistniałych problemach;

– zwrócenia się o wsparcie ze strony prowadzącego zajęcia i Uniwersytetu (przez stronę Uniwersyteckiego Centrum Informatycznego) w zakresie obsługi systemu wspierającego uczenie się w formie zdalnej;

– w razie nie uzyskania zaliczenia zajęć niekończących się egzaminem, zwrócenia się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku do kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej te zajęcia z wnioskiem o sprawdzenie, czy spełnił wymagania niezbędne do uzyskania zaliczenia;

– zaliczenia przedmiotów w formie stacjonarnej w sytuacji, gdy zajęcia odbywały się w formie stacjonarnej;

– wyznaczenia przez prodziekana właściwego ds. studenckich w uzgodnieniu z egzaminatorem dodatkowego terminu egzaminu, jeżeli student uprawdopodobni, że nie przystąpił do egzaminu w ustalonym terminie bez jego winy.

Posted in Aktualności.