Poznaj nominowanych!


Kategorie:


Najlepiej zorganizowana katedra

nominowani

Katedra Myśli Politycznej powstała w 2009 roku. Jej pierwszym kierownikiem i organizatorem był profesor dr hab. Witold Wojdyło. Obecnie jej pracami kieruje prof. dr hab. Grzegorz Radomski.

Tematyka badań

Badania podejmowane w Katedrze Myśli Politycznej koncentrują się na:

 • podmiotach myśli politycznej: instytucjonalnych i personalnych,
 • kategoriach myśli politycznej,
 • teorii myśli politycznej,
 • komunikowaniu politycznym w starych i nowych mediach,
 • prasie politycznej dawniej i współczesnej
 • problematyce bezpieczeństwa

Pracownicy Katedry Myśli Politycznej zajmują się także między innymi: relacjami pomiędzy polityką a mediami społecznościowymi, biografistyką polityczną, mediami i publicystyką polityczną, ruchami politycznymi w Polsce i Europie: chadeckim, narodowym, liberalnym, populizmem a także badaniami statystycznymi. Wszyscy pracownicy prowadzą seminaria licencjackie i magisterskie a także pełnili i pełnią funkcję opiekunów rozpraw doktorskich. Prowadzą aktywność naukową w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

Pracownicy: prof. dr hab. Grzegorz Radomski- kierownik katedry; dr Sławomir Drelich; dr hab. Beata Stachowiak; prof. UMK; dr hab. Michał Strzelecki, prof. UMK; dr P. Tomaszewski.

Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, a wcześniej Zakład Chemii Środowiska i Ekoanalityki, Wydziału Chemii UMK istnieje od 1994 roku. Twórcą obecnego kształtu bardzo prężnie działającej Katedry, tak pod względem naukowym, badawczym, dydaktycznym, jak i organizacyjnym jest prof. dr hab. Bogusław Buszewski, pełniący funkcję Kierownika. Zakład Chemii Środowiska powstał w 1991 r. Pracownikami Katedry są głównie osoby młode, w tym wielu obcokrajowców, ale posiadające już niemałe doświadczenie naukowe.

W Katedrze realizowane są prace licencjackie, magisterskie i doktorskie. Tematyka tych prac wpisuje się w zakres badań statutowych, własnych, projektów krajowych i międzynarodowych, grantów ministerialnych. Prowadzone są zajęcia ze studentami Wydziału Chemii, Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMK oraz na kierunkach zamawianych, w ramach studiów I i II stopnia i studiów doktoranckich w formie wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń laboratoryjnych. Wypromowano ponad 50doktoratów (w tym 8 zagranicznych) oraz 25 doktorów habilitowanych, z których sześciu jest profesorami tytularnymi. Jako dodatkową formę kształcenia Katedra proponuje, od ponad 25 lat Podyplomowe Studium Analityka w Ochronie Środowiska i Zdrowiu Człowieka realizowane w ramach Centrum Edukacyjno – Badawczego Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych- BioSep. Studia te cieszą się dużą popularnością zarówno w kraju jak i zagranicą. Ukończyło je ponad 600 osób.

Katedra prężnie rozwija współpracę z ośrodkami naukowymi zarówno w kraju jak i zagranicą, z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z przemysłem. Na wyposażenie laboratoriów Katedry składają się najnowszej generacji, wysokiej klasy aparaty i oprogramowania m.in. chromatografy cieczowe (HPLC, UP HPLC) wyposażone w detektory: DAD, UV-Vis, Corona (CAD), laserowy (LIF), fluorescencyjny (FLD), refraktometryczny (RI), elektrochemiczny (ELCD), chromatografy gazowe (GC) z różnymi detektorami i automatycznymi podajnikami próbek, GC/MS, GC/MS-TOF, GC-GC/MS-TOF, GC-P&T, chromatografy jonowe, spektrometry mas: TOF MS TruTOF, LC/MSD Trap, 6410 TripleQuad LC/MS, zestawy: do strefowej elektroforezy kapilarnej (3D CE) i do dwuwymiarowej elektroforezy żelowej (2D), izotachoforeza (detektor konduktometryczny, UV-VIS), SPLITT-FFF, MALDI-TOF/MS,zestawy do preparatyki kolumn i do syntezy wypełnień i adsorbentów w tym: chemicznej modyfikacji, polimeryzacji termicznej, elektrochemicznej i fotopolimeryzacji, mikroskopy optyczne, w tym fluorescencyjny stereoskopowy. Ponadto, cała gama nowoczesnego sprzętu i urządzeń uzupełniających niezbędnych w przygotowaniu próbek środowiskowych. Wspólnie realizowane programy badawcze (krajowe, unijne, regionalne) i edukacyjne (wymiana nauczycieli akademickich i studentów w ramach programów CEEPUS, NAWA, ERASMUS) pozwalają na konfrontację i pogłębienie wiadomości teoretycznych oraz ich szybką weryfikację w praktyce laboratoryjnej. Współpraca ta daje możliwość pracy w międzynarodowych zespołach i Konsorcjach z wykorzystaniem unikatowej, wysoce specjalistycznej aparatury. Umożliwia też, co chyba jest najważniejsze, bezpośredni kontakt młodych adeptów nauki ze światowej sławy uczonymi. Nie do ocenienia jest okazja do szlifowania umiejętności językowych i poznania innej, nieraz bardzo odległej od naszej kultury.

Katedra organizuje cykliczne krajowe i międzynarodowe konferencje z zakresu chromatografii, chemii analitycznej i chemii biomedycznej, w tym międzynarodowe sympozja z serii International Symposium on Separation Science i International Symposium on Chromatography, Extraction Technology (ExTech).

Dokonania zespołu i systematyczna praca zostały zauważone, docenione i liczą się w polskiej nauce. Pracownicy Katedry otrzymali wiele prestiżowych nagród, m.in.: Prezesa Rady Ministrów RP, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Naczelnej Organizacji Technicznej, Urzędu Marszałkowskiego, Prezydenta m. Torunia i wiele innych. Innym sposobem prezentacji osiągnięć Katedry oraz weryfikacji wyników jest udział w sympozjach krajowych i zagranicznych, podczas których prace naszego zespołu są nagradzane. Szczególna wagę przedkłada się w promowaniu dyplomatów i doktorów w różnego rodzaju przedsięwzięciach krajowych i międzynarodowych.

Katedra Badań Przestrzeni Informacyjnej UMK powstała w 2019 r. Obecnie tworzy ją 11 osób (jedna z tytułem profesora, trzy ze stopniem doktora habilitowanego, pięć ze stopniem doktora oraz dwie z tytułem magistra). Zainteresowania naukowe Pracowników Katedry mieszczą się w obszarze nauk o komunikacji społecznej i mediach i dotyczą szeroko rozumianego środowiska informacyjnego, użytkowników informacji oraz komunikacji naukowej. Podejmowane przez nas badania obejmują zarówno problemy w skali mikro, jak i makro. Łączy je podejście oparte o przyjmowany we współczesnej literaturze przedmiotu paradygmat, wymagający by obserwowane zjawiska informacyjne objaśniać w sposób holistyczny z wykorzystaniem różnorodności istniejących metod badawczych. Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez członków Katedry są bezpośrednio powiązane z profilem prowadzonych badań naukowych. Na studiach I i II są to zajęcia przede wszystkim dla studentów kierunków architektura informacji, medioznawstwo oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Na studiach podyplomowych tematyka zajęć obejmuje treści z zakresu infobrokerstwa, zarządzania informacją i publikowania cyfrowego. Wszyscy członkowie Katedry prowadzą seminaria dyplomowe, a samodzielni pracownicy nauki – dodatkowo opiekują się magistrantami i doktorantami.

Katedra Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją to zgrany zespół naukowczyń i naukowców z Wydziału Nauk Historycznych. Prowadzimy interdyscyplinarne badania z zakresu archiwistyki, zarządzania dokumentacją, historii administracji, promocji i popularyzacji archiwów, edukacji historycznej i archiwalnej, źródłoznawstwa, antropologii archiwistyki oraz nauk o informacji. Dobry kontakt ze studentami jest dla nas bardzo ważny, a nominacja – wielkim wyróżnieniem!

Katedra Nauk Podstawowych i Przedklinicznych to jedna z 4. Katedr Instytutu Medycyny Weterynaryjnej Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu. Katedra powstała we wrześniu 2019 roku i aktualnie w jej skład wchodzi 16. pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 8. pracowników samodzielnych, 4. adiunktów, 4. asystentów, 3. doktoratów, 2 pracowników technicznych oraz 1. pracownik obsługi. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. n.wet. Mariusz Skowroński. Pracownicy Katedry realizują 13. przedmiotów obowiązkowych oraz 5. przedmiotów fakultatywnych na kierunku weterynaria. Pracownicy do tej pory opublikowali 260 publikacji w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym. Główne kierunki badań Katedry to: badania nad unaczynieniem wybranych okolic ciała u parzystokopytnych i mięsożernych ze szczególnym uwzględnieniem głowy i serca; badania porównawcze układu nerwowego u parzystokopytnych, mięsożernych i gryzoni; mechanizmy odpowiadające za regulację folikulo- i oogenezy oraz początkowe stadia rozwoju i implantacji zarodka; potencjał macierzysty komórek ziarnistych i osłonki jajnika; rola akwaporyn i koneksyn w fizjologii i patologii człowieka i zwierząt; molekularne mechanizmy i biomarkery starzenia reprodukcyjnego w komórkach jajowych, epigentyka, telomery, mitochondria; badania nad nutrigenomiką u świń: analiza transkryptomu (mRNA i miRNA) tkanek wątroby i mięśni u świń; Badania nad nutrigenomiką u bydła: zaburzenia metabolomiki; analiza transkryptomu i epigenomu tkanek rozrodczych genomu Bos taurus; analiza metagenomiczna ptasiego epigenomu, mikrobiomu i układu immunologicznego kurcząt; analiza koekspresji danych miRNA-seq i mRNA-seq bydła i świń z wykorzystaniem zaawansowanego skryptu bioinformatycznego WGCNA; detekcja punktowych mutacji SNP (ang. Single NucleotidePolymorphism z wykorzystaniem platformy MassArray MALDI-TOFF; analiza zmian ekspresji genów z wykorzystaniem mikromacierzy; analiza zanieczyszczeń pasz antybiotykami; mechanizmy toksyczności leków; fizjologia, patofizjologia i immunologia wysiłku u koni sportowych i wyścigowych; badania wysiłkowe u koni; patofizjologia chorób wpływających na wydolność u koni; rola lekarza weterynarii w kształtowaniu pozytywnych relacji człowiek-zwierzę; administracyjne i prawne aspekty pracy lekarza weterynarii.

W ramach prowadzonych badań Katedra realizuje 6. grantów na łączną kwotę 7,5 miliona złotych. Projekty są realizowane we współpracy z 8.polskimi placówkami naukowo-badawczymi: Katedra Fizjologii i Patofizjologii Człowieka, Wydział Lekarski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Biotechnologii i Genetyki Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Politechnika Bydgoska, Zakład Analiz Omicznych, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy W Puławach, Zakład Hodowli Drobiu, Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Balicach k. Krakowa, Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Balicach k. Krakowa, Samodzielna Pracownia Genetyki i Biologii Molekularnej, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie, Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu, Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką, Wydział Nauk Weterynaryjnych, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie.

Katedra również współpracuje w badaniach naukowych z ośrodkami międzynarodowymi: Harvard Medical School, Boston, USA; University of California, Los Angeles, USA; Max-Plack-Institute, Goettingen, Germany; The FIRC Institute of Molecular Oncology, Milano, Italy; Department of Health Science and Technology, The Faculty of Medicine, University of Aalborg, Denmark; Department of Biomedicine, Medical School, University of Aarhus, Denmark; Department of Biochemistry and Cell Biology, School of Medicine Kyungpook National University, South Korea; Division of Molecular Biology, Research Institute for the Biology of Farm Animals, Dummerstorf, Germany; Genomics Core Facility, Waksman Institute of Microbiology, Rutgers, The New Jersey State University, NJ, USA; Department of Applied Mathematics and Computer Science, Danish Technical University, Lyngby, Denmark; Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences, India; State Key Laboratory for Conservation and Utilisation of Subtropical Agro-bioresources, Guangxi University, Nanning, Guangxi, China.

Katedra Patofizjologii została utworzona w roku 1986, funkcjonuje w strukturze Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. L Rydygiera. Zespół pracowników Katedry obejmuje ogółem 19 osób, w tym zespół dydaktyczny złożony z 2 profesorów tytularnych, 3 profesorów UMK oraz 3 adiunktów i 4 asystentów. W Katedrze realizowane są zajęcia dydaktyczne dla studentów wszystkich trzech Wydziałów Collegium Medicum, między innymi z przedmiotów patofizjologia i hematologia laboratoryjna. W katedrze działają dwa kola naukowe o charakterze interdyscyplinarnym zrzeszające studentów różnych kierunków, w tym analityki medycznej, farmacji i kierunku lekarskiego. Pracownicy Katedry angażują się w szereg inicjatyw studenckich takich jak LABTEST, cykliczne spotkania „Skonsultuj z farmaceutą”, ścieżki rozwoju zawodowego w ramach spotkań STDL, warsztaty statystyczne dla STN CM UMK. W Katedrze często goszczą studenci zagraniczni w ramach programu ERASMUS+. Działalność badawcza Katedry koncentruje się na zagadnieniach związanych z patofizjologią chorób nowotworowych, metabolicznych i serowo-naczyniowych. W prowadzone badania naukowe chętnie włączają się studenci w ramach realizowanych prac dyplomowych. Katedra należy do najlepiej publikujących jednostek CM. Praca zespołu nakierowana jest na jak najlepszy kontakt ze studentami, czego odzwierciedleniem są wysokie oceny oraz nagrody jakie studenci przyznają nauczycielom akademickim Katedry Patofizjologii.

W Katedrze Histologii i Embriologii wiodącymi działaniami naukowymi prowadzącymi do jej rozwoju są badania związane z fizjologią i patologią komórek. Do obszarów badawczych należą między innymi: biologia nowotworów, biologia naczyniowa oraz ortopedia eksperymentalna. Doświadczenia naukowe skupiają się na ścieżkach molekularnych istotnych procesów fizjologicznych i patologicznych komórek, w które zaangażowane są np. białka cytoszkieletu oraz cyklu komórkowego. Badane procesy obejmują: migrację komórek, adhezję, cykl komórkowy, śmierć oraz wydzielanie. Powyższe działania naukowe mają dużą rolę poznawczą w zakresie wyjaśnienia procesów fizjologicznych i patofizjologicznych zachodzących na terenie komórki oraz zespołów tkankowych. Wyniki doświadczeń pracowników Katedry mają szansę doprowadzić do ich komercjalizacji bazującej na wiedzy zdobytej podczas badań podstawowych na poziomie molekularnym.

W Katedrze realizowane są zajęcia dydaktyczne dla studentów wszystkich trzech Wydziałów Collegium Medicum, między innymi z przedmiotów Biologia komórki z cytofizjologią, Histologia oraz Embriologia. W katedrze działa również Studenckie Koło Naukowe „Biologii Komórki i Ultrastruktury” o charakterze interdyscyplinarnym zrzeszające studentów różnych kierunków, w tym analityki medycznej, biotechnologii i kierunku lekarskiego. Wyniki realizowanych projektów studenckich są z sukcesem prezentowane na licznych konferencjach oraz publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych. Pracownicy aktywnie uczestniczą w działalności popularyzującej naukę tj. Medicalia, Bydgoski Festiwal Nauki oraz Medyczna Środa. Katedra współpracuje również z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA.


Najlepszy dziekanat – nominowani

Takich dwóch, jak nas trzech, nie ma ani jednego,

dlatego działamy na całego!

Zawsze pod ręką, zawsze na czasie,

u nas wszystko da się!

Dorota Dombrowska, Joanna Bełkowska, Karolina Kunar – nasz dziekanat w pełnym składzie,

zawsze wszystkie ręce na pokładzie!

Wszystko załatwione od ręki, studenci nie mogą narzekać,

tylko na cuda trzeba chwilę poczekać 😊

Działamy tak już od dobrych kilku lat.

Nie ma dziekanatu bez wad,

dlatego słuchamy, rozwiązujemy problemy razem z naszymi studentami,

no i musimy być asertywne czasami 😊

Wszystko mamy pod kontrolą, no ale…

tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono 😉

O Dziekanacie Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK możemy powiedzieć, że jest otwarty na studentów, że wszystko tu można załatwić w miłej i przyjaznej atmosferze, że jest po prostu najlepszy. Jednak mówienie o sobie samemu w ten sposób, nawet z zachowaniem największego stopnia obiektywizmu, wydaje nam się nieco nie na miejscu.

Oddajemy zatem głos tym, których ocena jest tu najważniejsza – studentom i absolwentom naszego Wydziału. Cytaty pochodzą z komentarzy umieszczanych przez nich w wydziałowych social mediach:

„W tym dziekanacie łamie się stereotypy o “typowej pani z dziekanatu”. Pracują tam wspaniali, pomocni ludzie […]🙂”

„Ten dziekanat łamał wszelkie zasady. Zawsze było miło, szybko, sprawnie. Czułem się tam normalnie […]”

„Super Ekipa!!!”

„Ci, którzy trafią pod opiekę Pani Ani, mogą być spokojni o wszelkie kwestie formalne. Sprawy niemożliwe załatwiała od ręki, na cuda trzeba było chwilę poczekać 😁👌”

„Wspaniali ludzie – bez ich pomocy nie ukończyłbym studiów 😅 Dziękuję i pozdrawiam!”

Najlepszy Dziekanat? Dziekanat przyjazny studentom? Dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki! 

W dziekanacie do spraw studenckich (czytaj też „niemożliwych”) przyjmie Was Pani Dorota, Pani Marta lub Pani Jagoda, która wesprze też studencki portfel stypendiami. Jeśli jedziesz na zawody matematyczne – delegację dostaniesz u Pani Ani U. Jesteś szczęśliwcem, który zdobył grant? W jego zawiłościach pomoże Pani Monika. Po studiach marzy Ci się doktorat? Podyplomówka? Pytaj Panią Anię F. Nie zgadza się coś w USOSie? Musisz zaliczyć praktyki nauczycielskie? Zapewne trafisz do Pani Kasi… A jak się już całkiem zgubisz, zawsze pozostaje udać się do Pani Eweliny, która kieruje tym dziekanatem, skieruje Cię pod odpowiednie skrzydła… 

Staramy się w sposób kompetentny pomóc rozwiązać Wasze problemy. Mamy też satysfakcję, kiedy możemy towarzyszyć Wam w Waszych sukcesach. 

Do zespołu Dziekanatu Wydziału Nauk Historycznych UMK dołączyli w ostatnich latach nowi pracownicy, co oznacza, że możemy lepiej o was dbać! Wspieramy wasze studiowanie, inicjatywy studenckie, pomagamy przy grantach, publikacjach, dbamy o przepływ informacji i o to, żeby tryby uniwersyteckiej maszyny kręciły się jak trzeba! Wszyscy tworzymy społeczność naszej Uczelni i chcemy, żebyście czuli się jej częścią, znajdowali w nas wsparcie i nie wahali się poprosić o pomoc. Dziekanat WNH pomaga, dziekanat WNH radzi, zagłosować na nas nigdy nie zawadzi! 😉

Dziekanat to wyjątkowe miejsce na Wydziale FAiIS, gdzie każdy

student, doktorant, pracownik spotyka się z pomocą i życzliwym

podejściem. Nieraz studenci oraz absolwenci dziękowali nam za

indywidualne podejście do przeróżnych spraw związanych ze studiowaniem

i nie tylko 😉 Od wielu lat, co roku uzyskujemy w różnych ankietach

najwyższe noty, dziękujemy!

Lubimy naszą pracę i zawsze służymy Państwu pomocą!/

Dziekanat to cały zespół, a nie jedna osoba, więc trudno trochę

wstawić zdjęcie jednej osoby, a niestety zdjęciem całego zespołu nie

dysponuję.

to zespół 9 osób. Obecnie obsługuje 726 studentow na 7 kierunkach studiów.

Dziekanat już od wielu lat stara się realizować stawiane przed nami zadania, zarówno te związane z obsługą pracowników naukowych, jak i te które dotyczą studentów. Choć nie jest to sprawą łatwą, to dokładamy wszelkich starań aby sprostać stawianymi przed nami, coraz to nowymi, wyzwaniami. Nasz zespół w sposób profesjonalny i empatyczny podchodzi do każdego studenta i jego problemu, zdajemy sobie również sprawę, że każdy z Was powinien być potraktowany w sposób indywidualny. Być może, nie zawsze to tak wygląda ale możemy Was zapewnić, iż naszym przesłaniem jest wyznaczanie wysokich standardów, a także zaangażowanie i profesjonalizm.

Naszą wspólną pracę rozpoczęliśmy w 1997 roku z niewielką grupą studentów kierunku pielęgniarstwo. Obecnie współpracujemy z 2110 studentami dziewięciu kierunków studiów: audiofonologii, dietetyki, elektroradiologii, fizjoterapii, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego, terapii zajęciowej i zdrowia publicznego oraz doktorantami studiów trzeciego stopnia w zakresie medycyny i nauk o zdrowiu.

Ostatnie dwa lata ze względu na sytuację epidemiczną, czas pracy zdalnej/rotacyjnej oraz zmiany osobowe w strukturze dziekanatu nie były dla nas łatwe. Jednak nadal jesteśmy do Państwa dyspozycji, pełni nadziei, że udaje nam się sprostać stawianym oczekiwaniom i zadaniom.

Zespół pracowników Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego tworzy 7 osób, stanowiąc solidny filar Wydziału Farmaceutycznego. Pracownicy Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego stawiają jako swój priorytet dobro studentów i pracowników Wydziału, co przekłada się na najwyższą jakość realizacji powierzonych zadań. Pracownicy Dziekanatu zwracają szczególną uwagę na komunikację w zespole, co przekłada się na szybką wymianą informacji, jest ona również źródłem kreatywnych pomysłów, nowoczesnych rozwiązań oraz miłej atmosfery, która wpływa na wzajemną pomoc i wsparcie w ramach zespołu.

Cechami wyróżniającymi zespół pracowników Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego są pełne wzajemne zaangażowanie w osobisty rozwój i sukces pozostałych członków, jak również w osiąganie wspólnych celów, umiejętność rozwiązywania najtrudniejszych, najbardziej delikatnych problemów z zachowaniem szacunku dla wszystkich stron.

Najważniejszym osiągnięciem zespołu było stworzenie procedury zakończenia studiów w obiegu zdalnym (online) w okresie pandemii a także utrzymanie najwyższej jakości komunikacji z pracownikami i studentami podczas pracy w trybie zdalnym.

Pani Ewa Reczkowska z Dziekanatu WT działa równie skutecznie jak św. Rita (patronka spraw beznadziejnych). Rzeczy niemożliwe załatwia od ręki, a na cuda trzeba poczekać 2 godziny. Jeśli szukacie miejsca, gdzie student jest zaopiekowany, wysłuchany, pocieszony, a każda jego sprawa załatwiona, to jest jedno, jedyne takie miejsce na świecie: gabinet nr 36 na Wydziale Teologicznym UMK. A w nim zawsze uśmiechnięta, profesjonalna i gotowa walczyć za każdego studenta pani Ewa!


Najlepszy prodziekan ds. Studenckich – nominowani

Od wielu lat zajmuje się farmakologią eksperymentalną z zakresu neurofarmakologii, chorób układu krążenia oraz teorią receptorową. Współpracuje z ośrodkami naukowymi w Polsce i na świecie. Jest autorem licznych publikacji o zasięgu międzynarodowym oraz cenionym dydaktykiem. Trzykrotny laureat konkursu ,,Wykładowca Roku”. Obecnie pełni funkcję Kierownika Katedry Farmakologii i Terapii CM UMK oraz Prodziekana ds. Studenckich w Collegium Medicum- Wydział Lekarski Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prodziekan Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. UMK. Bibliolog i informatolog. Pracownik Instytutu Badań Informacji i Komunikacji. Naukowo zajmuje się m. in. dostępnością informacji dla osób zagrożonych społecznym i cyfrowym wykluczeniem, ekologicznymi bibliotekami i projektowaniem uniwersalnym w instytucjach kultury. Prywatnie wegetarianka, teatromanka, uzależniona od czytania, gór i jogi.

„niezręcznie jest opisywać samego siebie”

Dr Andrzej Wolan jest Prodziekanem ds. Studenckich i Dydaktyki Wydziału Chemii na kadencję 2020-2024. Jest pracownikiem Katedry Chemii Organicznej a jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zastosowaniu nowych katalizatorów w syntezie organicznej.
Od wielu lat jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Chemików, z którym organizował wiele przedsięwzięć promujących chemię oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
Od ponad 10 lat współpracuje z Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym oraz szkołami średnimi z regionu, pomagając olimpijczykom zrozumieć chemię organiczną.

Razem z pracownikami dziekanatu studenckiego stara się nie przeszkadzać, a czasem nawet pomagać w studiowaniu na Wydziale Chemii UMK.

Od października 2019 r Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum, UMK w Toruniu,adiunkt w Katedrze Geriatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy,fizjoterapeutka, specjalista w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Opiekun sekcji fizjoterapeutycznej Interdyscyplinarnego Koła Geriatrii – najlepszego Koła Naukowego na CM UMK, w 2018 i 2019 roku. Współinicjatorka projektu Studencki Wtorek z Nauką skierowanego do społeczności studenckiej UMK oraz wirtualnej Poradni Zdrowia. Pomysłodawca bezpłatnego uniwersyteckiego kursu dla mieszkańców regionu opiekującymi się na co dzień osobami niesamodzielnym. Nagrodzona przez fundację Jolanty Kwaśniewskiej za działalność na rzecz seniorów w szczególności przeciwdziałania ich dyskryminacji oraz propagowania integracji międzypokoleniowej. Członek bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania, zespołu na rzecz równego traktowania ze względu na wiek i niepełnosprawność. Czynnie angażująca studentów w projekty naukowe i społeczne, organizowane przez Uniwersytet oraz inne ośrodki. Członkini International Association of Gerontology, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (PTG) oraz prezes oddziału kujawsko-pomorskiego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska (SFP).

Prywatnie: mama dwóch nastolatek, właścicielka pary adoptowanych piesków, entuzjastka gier planszowych i domowych wypieków oraz wyjazdów na Pol’and’RockFestival.

“Dziękuję za nominację. Z przyjemnością wezmę udział w konkursie. Przykro mi, ale nie zdążyłam opisać mojej sylwetki:-) Możecie napisać, że jestem fajna:-) “

Pozdrawiam

Justyna Kosakowska

Jest adiunktem w Katedrze Doskonałości Biznesowej. Obecnie pełni funkcję prodziekana ds. studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. W kształceniu studentów kieruje się zasadą learning business by doing business. Prowadzi zajęcia wykorzystując modele i symulacje zarządzania biznesem. Jako prodziekan wspiera studentów w rozwiązywaniu problemów studiów i organizowaniu różnorodnych form aktywności na rzecz społeczności akademickiej. Interesuje się problematyką nadzoru korporacyjnego i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Łączy pracę akademicką z aktywnością w środowisku biznesu. Prywatnie fan Kazika i Kultu oraz Republiki.


Najlepsze koło naukowe – nominowani

KNSA (Koło Naukowe Studentów Astronomii) Koło Naukowe studentów Astronomii zajmuje się zarówno popularyzacją Astronomii jak i organizacją wydarzeń naukowych. Co tydzień organizujemy spotkania (każdy może na nie przyjść) z naukowcami z naszego Uniwersytetu oraz co jakiś czas zapraszamy osoby z innych ośrodków badawczych (podczas pandemii spotkania odbywały się online). W zeszłym semestrze zorganizowaliśmy ogólnopolską konferencję Studenckich Astronomicznych Kół Naukowych. Co roku bierzemy udział w festiwalu Nauki i Sztuki w Toruniu oraz w dniach otwartych Uniwersytetu (w zeszłym roku z powodu pandemii przeprowadziliśmy wydarzenie w formie zdalnej na YouTube). Co roku organizujemy również wigilię koła i wiosennego grila w Obserwatorium Astronomicznym w Piwnicach, na których obecni są zarówno studenci, doktoranci oraz osoby z erasmusa.

SKN RAA zostało utworzone aby zrzeszyć miłośników anatomii zwierząt i nie tylko. Poprzez swój interdyscyplinarny a także integralny charakter działania nasze Koło Naukowe zostało zauważone wśród kolegów, koleżanek jak i Władz naszego Wydziału. Nasza działalność opiera się nie tylko na poszerzaniu wiedzy z zakresu budowy ciała naszych zwierząt, ponieważ dokonaliśmy dużego rozwoju na tle działań naukowych a co za tym idzie publikacji naukowych czy monografii w recenzowanych czasopismach a także wystąpień na konferencjach ogólnopolskich czy międzynarodowych. Poza działalnością naukową angażujemy się w organizację wykładów, pokazów a także wyjazdów tematycznych.

Poniżej przedstawiam listę najważniejszych osiągnięć jak i przedsięwzięć studentów naszego Koła:

Konferencje:

 • I miejsce – Hania Ziemak, Maciej Zdun (2021). Comparison of the structure of the rostral epidural rete mirabile in selected representatives of camelidae and Bovidae. Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych.
 • Referat – Szymon Graczyk, Maciej Zdun (2021). Course of internal carotid artery in the domestic pig (sus scrofa domestica) in ontogenesis. VI International Scientific Conference of Veterinary Medicine Students Non sibised omnibus – Not for oneself, but for everybody
 • Referat – Arkadiusz Grzeczka, Maciej Zdun (2021). : Morphological study of the cervicothoracic ganglion of the European short-haired cat. VI International Scientific Conference of Veterinary Medicine Students Non sibised omnibus – Not for oneself, but for everybody
 • II miejsce – Hania Ziemak, Maciej Zdun (2020). ZMIANY TĘTNICY SZYJNEJ WEWNĘTRZNEJ (A. CAROTIS INTERNA) U KOTA DOMOWEGO W ONTOGENEZIEXXV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych

Publikacje:

 • Szymon Graczyk, Maciej Zdun. The Structure of the Rostral Epidural Rete Mirabile and Caudal Epidural Rete Mirabile of the Domestic Pig. Folia Morphologica, Ahead of print. DOI: https://doi.org/10.5603/FM.a2022.0013
 • Grzeczka, A., & Zdun, M. The Structure of the Brachial Plexus of the Djungarian Hamster (Phodopussungorus). Veterinary Research Communications 2022, early view, 1-8.DOI : https://doi.org/10.1007/s11259-021-09877-1
 • Szymon Graczyk, Maciej Zdun, Hieronim Frąckowiak. The internal carotid artery of the domestic pig and Eurasian wild boar in ontogenesis.Animal Science and Genetics 2022 vol. 18 (2022), no 1, S. 1-10. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.7295
 • Zdun M, Szczepańska K, Grzeczka A, Frąckowiak H, Gapiński B, Wieczorowski M. Ultrasonography, Microcomputed Tomography, and Macroscopic Preparation in an Anatomical Study of the Thoracic Limb of the Golden-Headed Lion Tamarin (Leontopithecuschrysomelas). Applied Sciences, 2022 vol. 12 no. 3, S. 1031. DOI: https://doi.org/10.3390/app12031031
 • Hieronim Frąckowiak, Ewa Kiryk, Szymon Graczyk, Maciej Zdun. Preliminary biometric characteristics of Border Collies and their dependence on sport activity.Animal Science and Genetics 2021, vol. 17 no. 4, S. 25-36. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.6860
 • Zdun M, Grzeczka A, Zawadzki M, Frąckowiak H. The rostral epidural rete mirabile of the llama as a place of retrograde transport of various substances–anatomical basics. Medical Journal of Cell Biology 2021, vol. 9 no. 3, S. 105-109.DOI: https://doi.org/10.2478/acb-2021-0015
 • Graczyk, S., & Zdun, M.. The structure of the rostral epidural rete mirabile in selected representatives of the Cervidae and Bovidae families. Acta Zoologica 2021, vol. 102 no. 4, S. 496-501. DOI: https://doi.org/10.1111/azo.12391
 • Grzeczka A, Frackowiak H. Morphological examination of the domestic cat’s cervicothoracic ganglion in ontogenesis. Medycyna Weterynaryjna 2021, vol. 77 no. 9, S. 437-441. DOI : https://doi.org/dx.doi.org/10.21521/mw.6569
 • Ziemak H, Frackowiak H, Zdun M. Domestic cat’s internal carotid artery in ontogenesis. Veterinárnímedicína2021, vol. 66 no. 7, S. 292-297.https://doi.org/10.17221/116/2020-VETMED
 • Ziemak H. Comparison of the structure of the rostral epidural rete mirabile in selected representativesof camelidae and Bovidae. Wybranezagadnienia z produkcjizwierzęcej 2021. Tom 2, S. 257-264
 • 20 maja 2020 roku zostało przeprowadzone pierwsze Seminarium podsumowujące działania naukowe naszych członków. Przedstawiono w nich wyniki skupiające się na wielu płaszczyznach anatomii zwierząt, przeprowadzone na wielu gatunkach zwierząt. Poniżej zamieszczamy plik z księgą streszczeń

Cześć! Jestem Weronika Pisarska – studentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej, specjalizacja nowe media. Studiuję już 3. rok na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jestem Redaktor naczelną koła „Studencki Zespół Redakcyjny UMK TV”. Razem z jego członkami tworzymy medialne materiały z życia studenckiego, angażujemy się w życie na kampusie oraz spędzamy miło czas. „UMK TV” jest dla mnie jak rodzina. Lubię wiedzieć co się dzieje wokół i dzielić się tym z innymi. Kocham rozmawiać z ludźmi, poznawać ich historię – to właśnie cenię najbardziej w samym dziennikarstwie. „UMK TV” łączy wszystkie moje pasje medialne i pozwala spełniać się w tym co kocham. 

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Geriatrii jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie, w sytuacji starzenia się społeczeństwa polskiego, na medyków posiadających wiedzę i umiejętności, które pozwolą na profesjonalną pracę z pacjentem geriatrycznym. Dodatkowo, uwzględniając że geriatria jako nauka jest nadal na etapie intensywnego rozwoju, omawiane Koło Naukowe kładzie nacisk na rozwój naukowy przyszłych medyków zainteresowanych chorobami wieku podeszłego.

Ze względu na sprawną organizację oraz cel funkcjonowania istotny dla przyszłej organizacji społeczeństwa, Koło nieprzerwanie od 2017 roku jest wielokrotnie doceniane oraz nagradzane, należąc aktualnie do jednych z najbardziej utytułowanych kół naukowych w Polsce. Do najbardziej znaczących sukcesów należą:

 • wyróżnienie w kategorii Koło Naukowe Roku w ogólnopolskim konkursie Studenckiego Ruchu Naukowego STRUNA 2018 oraz zdobycie tytułu najlepszego Koła Naukowego na CM UMK za rok akademicki 2017/2018;
 • wygrana w kategorii Koło Naukowe Roku w ogólnopolskim konkursie STRUNA 2019 oraz zdobycie tytułu najlepszego Koła Naukowego na CM UMK za rok akademicki 2018/2019;
 • wyróżnienie w kategorii Koło Naukowe Roku w ogólnopolskim konkursie STRUNA 2020 oraz ponowne zdobycie tytułu najlepszego Koła Naukowego na CM UMK za rok akademicki 2019/2020.

Koło wyróżnia się:

 • promowaniem wśród studentów tematów naukowych, których rozwój może przynieść korzyści o wymiarze społecznym,
 • organizacją Koła Naukowego stawiającą nacisk na interdyscyplinarność jego członków,
 • nauczaniem działalności naukowej „od podstaw”,
 • swobodą rozwoju naukowego,
 • aktywizacją społeczną członków Koła (głównie w zakresie pomocy osobom w wieku zaawansowanym).

Kim jesteśmy? Jesteśmy przede wszystkim młodymi ludźmi, pełnymi energii i pomysłów. Łączy nas wspólne zamiłowanie do chemii. Potrafimy się nią bawić na miliony różnych sposobów, przy okazji zdobywając coraz to większą wiedzę. Cieszymy się każdą minutą spędzoną w laboratorium. Naszej pracy towarzyszą, oprócz niezbędnych odczynników, uśmiechy na twarzy, radość i euforia podczas stworzenia czegoś nowego. Ta magiczna energia jest z nami na każdym pokazie, podczas kolejnej minuty przeprowadzanych przez nas warsztatów oraz kilkudniowych przygotowań. Lubimy uczyć się nowych rzeczy, a także dzielić się zdobytą wcześniej wiedzą. W swoją działalność wkładamy całe serducho. Nasze koło działa od pokoleń. Mimo to, zapał młodych naukowców pozostał niezmienny. Dla wielu z nas SKNCh to miejsce, w którym każdy może czuć się bezpiecznie. Jesteśmy ze sobą w najlepszych i gorszych chwilach naszego życia. Dumnie reprezentujemy Nasz Uniwersytet podczas wszelkich pokazów chemicznych, konferencji naukowych i warsztatów. Zamiłowanie do wiedzy chemicznej to z pewnością dar, który należy pielęgnować, a MY jesteśmy tymi, co staną na wysokości tego zadania!

Corocznie organizujemy wydarzenia na Wneiz: Dzień Kobiet z SKNB, Poznaj swojego Wykładowcę oraz Ogólnopolską Konferencje Naukową Perspektywa. Bierzemy udział w konkursach, m.in. Finsim Liga Akademicka ( w 2020r. członkowie SKNB wygrali ten konkurs), Ethics Challenge oraz Research Challenge. W tym roku akademickim rozpoczęliśmy również projekt przeprowadzenia profesjonalnych badań naukowych – wraz z opiekunem koła – dr Michałem Buszko.

zrzesza osoby, które są zainteresowane farmakognozją oraz botaniką farmaceutyczną, nasi członkowie to Osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy o roślinach leczniczych, produkowanych z nich preparatach ziołowych oraz prowadzeniem badań fitochemicznych.

Jednym z celów realizowanych przez SKN Farmakognozji jest edukacja pacjentów w zakresie leczenia i wspomagania farmakoterapii różnorodnymi leczniczymi surowcami roślinnymi.

Koło Naukowe Historyków Sztuki Średniowiecza to działająca, już od 2008 roku przy Wydziale Sztuk Pięknych, organizacja zrzeszająca miłośników sztuki średniowiecza. Naszym głównym celem są coroczne projekty naukowe. Są to badania interdyscyplinarne mające na celu poznanie sztuki średniowiecznej różnych regionów europy, a co za tym idzie również kultury, wierzeń i obyczajów średniowiecznego społeczeństwa. Koło Naukowe organizuje swoje spotkania regularnie, w każdym tygodniu roku akademickiego. Podczas spotkań studenci wygłaszają swoje referaty, które skupiają się na omawianym w projekcie rocznym regionie. Nie brakuje również wykładów naukowców z różnych ośrodków badawczych, dzięki czemu, jako studenci, mamy możliwość poszerzyć swoją wiedzę i spotkać wielu doświadczonych historyków i historyków sztuki oraz skonfrontować swoje opinie.

Podstawowym celem statutowym Koła są projekty roczne, które kończą się objazdem zabytkoznawczym do miejsc omawianych na spotkaniach studyjnych, dzięki czemu mamy możliwość poznać zabytki in situ. Stałym projektem jest https://kolomedievi.umk.pl/fototeka/1, gdzie zamieszczamy zdjęcia europejskich zabytków, które stanowią pomoc naukową i dydaktyczną dla szerszego grona odbiorców.

Koło Naukowe Prawa Karnego działającego przy Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji jest organizacją studencką działającą na UMK od ponad 13 lat. Aktywność koła jest objęta patronatem honorowym przez dr hab. Jerzego Lachowskiego, prof. UMK oraz opieką naukową dr. Agaty Ziółkowskiej.

Celem Koła jest pogłębianie wiedzy z zakresu prawa karnego materialnego, angażowanie studentów w prowadzenie badań naukowych oraz organizowanie takich przedsięwzięć jak seminaria, szkolenia czy spotkania z przedstawicielami praktyki prawnej. Ponad to jesteśmy organizatorami dorocznych konferencji naukowych dotyczących m. in. przestępczości gospodarczej oraz odpowiedzialności karnej wojskowej, które gromadzą w Toruniu każdorazowo kilkanaście uniwersyteckich ośrodków akademickich oraz licznych przedstawicieli praktyki mundurowej oraz zawodów zaufania publicznego.

to społeczność pasjonatów mózgu – not only zombies love brains. Interdyscyplinarne koło naukowe, które tworzą przede wszystkim ludzie – młodzi i ambitni studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Za cel stawiamy sobie popularyzację kognitywistyki, obalanie mitów i inspirowanie kolejnych pokoleń do prężnego działania na rzecz społeczności studenckiej i nie tylko. Pracujemy w bardzo wielu dziedzinach, nie boimy się wyzwań i karmimy się nowinkami ze świata nauki, a nawet… chcemy być ich twórcami. Nasza struktura obejmuje sekcje takie, jak Sekcja Użytkownika, która zajmuje się UX oraz UI, poprzez liczne warsztaty mające na celu naukę stawiania od zera witryny internetowej, jak również Zespół R prężnie działający w social mediach, publikując m.in. Niezbędnik Kognitywisty na Facebook’u. Ponadto działamy nad założeniem kanału na YouTube oraz założeniem pierwszego na polskiej arenie podcastu, poświęconego kognitywistyce. Możemy pochwalić się organizacją Międzynarodowej Konferencji Neuromania, która od wielu lat łączy ludzi na całym świecie, stwarzając przestrzeń do dialogu i dyskusji. Zobaczycie Nas również na licznych zewnętrznych wydarzeniach, których jesteśmy organizatorami, współorganizatorami lub pomocnikami, np. Tydzień Mózgu w Toruniu i Bydgoszczy. Nasi członkowie są zaangażowani w liczne projekty badawcze, np. w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii oraz akcje społeczne. Na ten moment, większość naszych sił skupia się wokół długoterminowej pomocy osobom uchodźczym z Ukrainy (wraz z Katedrą Kognitywistyki UMK).


Najlepszy studencki projekt – nominowani

Adiunkt na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK w Toruniu, nauczyciel w IV LO w Toruniu. W kręgu zainteresowań naukowych dra Wojciecha Peszyńskiego znajduje się szeroko pojęta tematyka wyborcza. Autor monografii dwóch monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Od 2012 r. koordynator wydziałowych finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Projekt ten rozwinął się od małego turnieju piłkarskiego do sporej imprezy, gdzie dary na licytację przekazują bardzo znani ludzie nauki i sportu. Przez 11 edycji udało się zebrać ponad 112,7 tyś. zł. Zebrano też wiele litrów krwi, czego nie kupimy w żadnym sklepie.

Szymon Graczyk1, Bartosz Kawa2, Arkadiusz Grzeczka1, Mariusz Felsmann4, Bartłomiej M. Jaśkowski3, Jan Dziuban2, Jędrzej M. Jaśkowski5

Studenckie Koło Bujatryczne „Res Ruminantiae”IMW,UMK1; Katedra Mikrosystemów Politechniki Wrocławskie2; Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, UP we Wrocławiu3Katedra Nauk Podstawowych i Przedklinicznych IMW4; UMK Katedra Diagnostyki i Nauk Klinicznych IMW, UMK5.

Badanie kliniczne per rectum układu rodnego u krów jest nieodzownym elementem kształcenia przyszłych lekarzy weterynarii. Obecne trudności z dostępem do zwierząt i obwarowania sanitarne w Polsce ograniczają możliwość nauki na dużej liczbie zwierząt. Pojawia się również istotny problem z dostępem do materiałów rzeźnianych przez wzgląd na obecną sytuację epidemiologiczną. W celu zwiększenia umiejętności praktycznych przyszłych lekarzy weterynarii przy możliwie najmniejszym zaburzeniu dobrostanu zwierząt stosowane są gotowe fantomy krów, wyposażone jednak w ograniczoną liczbę elementów (macica, jajniki). Nadto właściwości tych struktur nie zawsze oddają parametrów fizykalnych tych narządów. Celem niniejszego projektu było stworzenie silikonowych fantomów jajników (F), uwzględniających parametry fizykalne służące jako dobre narzędzie kształcenia przyszłych lekarzy weterynarii. Pozwolę sobie przytoczyć metodykę zastosowaną w naszym projekcie ze względu na jej złożony, interdyscyplinarny jak i innowacyjny charakter.

Do wykonania F użyto 80 jajników, pochodzących od krów wieloródek, znajdujących się w różnych fazach cyklu rujowego. W początkowej fazie eksperymentu wykonano mankiety do silikonowego odlewu jajników. Poubojowo pozyskane jajniki, oczyszczano z tkanki łącznej i resztek krwi a następnie zalewano dwuskładnikową masą silikonową KuposilRebound 30 (KR30). Tak przygotowane formy odstawiono na 24h. Po tym czasie jajniki wyciągnięto, a formy oczyszczono. Kolejnym etapem było 1) zmierzenie tęgości miąższu jajników, ściany, a także ciałka żółtego w różnym stadium rozwoju oraz 2) wcześniej przygotowanych, silikonowych odlewów o różnej twardości (dwuskładnikowy preparat KR 15, 25, 27,5 oraz 30). Oceny twardości dokonywano za pomocą zrywarki do wirebondiguNordson DAGE Bond Tester 4000+. Urządzenie przez pomiar siły nacisku określa z jaką siłą odkształca się badana struktura, co umożliwia określenie jej sprężystości. Wyniki oceniano w oparciu o siłę nacisku mierzoną w newtonach oraz dystans, mierzony w µm, jaki pokonała blaszka naciskowa w czasie nacisku na daną strukturę. Pomiar siły nacisku kończył się zawsze na wartości 0.24945N, przy czym czas nacisku zależał od sprężystości struktury i oscylował między 3 a 6 sekundami. Uzyskane wyniki zestawiono tak, by fragmenty jajnika i jego struktur odpowiadały konkretnemu rodzajowi silikonu. Następnie przygotowano masę silikonową dla miąższu, ściany oraz ciałka żółtego zgodną z wcześniej wykonanymi pomiarami. Uzyskaną masę miąższu jajnika podbarwiono barwnikiem Silc-PigFlesh-Tone o cielistej barwie, ciałko żółte zostało nastrzykane silikonem o barwie od zółtej do pamarańczowej, w zależności od fazy cyklu rujowego na jajniku pobranym z rzeźni. Całość wprowadzono do gotowych form. Po upływie 24h, F wyjmowano. Imitacje pęcherzyków jajnikowych uzyskiwano przez wprowadzenie powietrza do F za pomocą strzykawki.

Uzyskane silikonowe odlewy jajników już na tym etapie stanowią bardzo dobre narzędzie służące edukacji studentów weterynarii naszego Wydziału. Choć jest to dopiero początek, to owe fantomy zdążyły już zadebiutować na zajęciach z rozrodu zwierząt gospodarskich pozwalając tym samym na pierwsze obycie się z tak ważnym elementem układu rozrodczego jakim jest jajnik. Ze względu na duży potencjał projektu, planowane jest jego przedłużenie i wykonanie silikonowych odlewów macicy i stworzenie rusztowania kostnego miednicy i osadzenia tam wykonanych odlewów, co stanowiłoby kompleksowe narzędzie szkolenia studentów weterynarii emitującego warunki panujące w żywym zwierzęciu.

Projekt jest pomysłem Akademickiego Koła Badań Podwodnych oraz jest realizowany przez wszystkich członków koła.
Celem naszego projektu jest popularyzacja archeologii oraz przedstawienie pewnych jej aspektów poprzez filmy tematyczne oraz wywiady z ciekawymi postaciami ze świata archeologii.

“Poznajmy się” zakłada wzrost kompetencji przyszłych medyków poprzez praktyczną pracę z pacjentami w wieku podeszłym, zamieszkującymi na stałe Domy Pomocy Społecznej. Innowacja pozwala spojrzeć na potrzeby seniorów z innej perspektywy – poprzez inwestycję w ich przyszłą opiekę. Zakłada ona rozwój lepszego zrozumienia i poznania się osób w wieku podeszłym oraz studentów przygotowywanych do wykonywania zawodów medycznych, a przez to utworzenie warunków do rozwoju bardziej profesjonalnej opieki medycznej.

W ramach projektu zrealizowano wykłady z zakresu komunikacji z osobą w wieku podeszłym, a następnie wspólne zajęcia studentów i seniorów zamieszkujących wybrany Dom Pomocy Społecznej. Następnie zaplanowano opracowanie praktycznego poradnika, opisującego krok po kroku realizację naszej innowacji, który ułatwi wdrażanie podobnych innowacji w innych ośrodkach.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszy Europejskich „Wiedza, Edukacja, Rozwój” oraz z budżetu Rzeczpospolitej Polski w ramach projektu „Generator Innowacji. Sieci wsparcia 2” i został zainicjowany przez społeczność studencką Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Geriatrii CM UMK. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 października 2021 roku, a jego zakończenie zaplanowane jest na 31 marca 2022 roku.

“LabTest” jest konkursem wiedzy z zakresu Diagnostyki laboratoryjnej skierowanym do uczniów liceum oraz technikum, w którym uczniowie mogą zdobyć kompetencje zawodowe stricte dot. zawodów medycznych. Jest to konkurs, który jest z nami „od początku naszego istnienia”, gdyż został zorganizowany po raz pierwszy na przełomie 2013 i 2014 roku, kiedy powstało nasze Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych CM UMK. Przez 6 edycji „ LabTest” miał zasięg wojewódzki (teren województwa kujawsko- pomorskiego) i składał się z dwóch etapów: szkolnego, podczas którego uczniowie rozwiązywali test oraz wojewódzkiego, który odbywał się na terenie uczelni Collegium Medicum. Drugi etap konkursu składał się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej, polegającej na rozpoznanie komórek krwi pod mikroskopem. W chwili obecnej organizujemy już po raz 9 w Bydgoszczy, natomiast po raz 3 Ogólnopolską edycję naszego konkursu we współpracy z 10 organizacjami STDL działającymi przy uczelniach medycznych na terenie całej Polski. Tegoroczna edycja Ogólnopolska, jak i poprzednie, będzie się składać z trzech etapów- dwóch teoretycznych oraz jednego ustnego, polegającego na odpowiedzenie na wylosowany przez siebie zestaw 5 pytań z zakresu 5 przedmiotów przed Komisją składającą się z Wykładowców reprezentujących uczelnie medyczne, w głównej siedzibie KIDLu.

Celem organizacji konkursu jest popularyzacja kierunku studiów jakim jest Analityka medyczna i samego zawodu Diagnosty laboratoryjnego oraz uczelni. Ponadto naszym zamiarem jest integracja uczniów, którzy przy wzięciu udziału w konkursie mogą zawrzeć nowe znajomości wśród swoich rówieśników oraz społeczności akademickiej, która zawsze z przyjemnością dzieli się z nimi swoimi doświadczeniami.

Poziom „ LabTest’u” jest niezwykle wysoki, gdyż pytania występujące w trakcie konkursu są układane przez studentów, jak i doktorów oraz profesorów, z książek akademickich z zakresu przedmiotów tj. Mikrobiologia, Analityka Ogólna, Diagnostyka Laboratoryjna, Serologia, Hematologia, Biologia molekularna, Parazytologia. Pomimo tego, że konkurs wymaga od uczniów dużego zaangażowania i opanowania znacznej ilości materiału z zakresu nauk medycznych, to cieszy się wciąż wzrastającym zainteresowaniem wśród uczniów. W trakcie pierwszej edycji wojewódzkiej wzięło udział w konkursie ok. 50 uczniów, natomiast podczas pierwszej edycji ogólnopolskiej ok. 200 osób, a w chwili obecnej mamy już 339 chętnych uczniów do wzięcia udziału w tegorocznym „LabTest”. Wzrost popularności naszego konkursu potwierdza również fakt, że grono nauczycieli szkół ponadpodstawowych sami nawiązuje z nami kontakt w sprawie konkursu zanim ogłosimy jakiekolwiek informacje dotyczące kolejnych edycji.

Należy dodać, że patronat honorowy nad konkursem objęła Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, a głównym sponsorem na województwa kujawsko-pomorskie jest sieć Labolatoriów „Alab”.

Puchar Wydziału jest corocznym eventem odbywającym się w grudniu podczas Festiwalu Ekonomisty na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Podczas samego wydarzenia rywalizują ze sobą przedstawiciele poszczególnych kierunków studiów wraz opiekunami, którymi są nauczyciele akademiccy, a nad poprawnością przebiegu konkurencji czuwa jury złożone z pracowników i studentów Wydziału. Międzyczasie odbywają się licytacje na wskazany wcześniej cel charytatywny oraz występy uzdolnionych studentów. W tym roku wydarzenie odbyło się w klimacie znanej powieści o Harrym Potterze, a jedna z konkurencji rozgrywana była w toruńskim Escape Roomie “Dom Kłódek”. Co najważniejsze, Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania wraz ze studentami drugiego roku Zarządzania zebrała rekordową kwotę ponad 7 tysięcy złotych na rehabilitację jednej ze studentek Wydziału. Samo wydarzenie przyciągnęło na Aulę UMK wielu osób, nie tylko tych związanych z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. W samą licytację włączyło się wiele znanych i lubianych przez studentów firm z Torunia, a wydarzenie zostało niezwykle pozytywnie odebrane wśród przybyłych gości.

“Jesteśmy grupą studentów Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej kierunku Informatyka Stosowana. W skład zespołu wchodzą: Jagoda Świetlik, Bartosz Szwedkowicz, Mateusz Ruszkowski oraz Tomasz Głowacki. W ramach zajęć z przedmiotu “Pracownia programowania zespołowego” pod opieką mgr. inż. Rafała Linowieckiego stworzyliśmy projekt o nazwie “E-parafia”. Pomysł wyniknął z potrzeby, z którą przyszła do nas jedna z pracownic takiego biura. e-Parafia (nazwa kodowa: Vigilanti) to aplikacja do zarządzania parafią. Głównym założeniem jest przeniesienie papierowych kartotek parafian do wersji elektronicznej co przełoży się na efektywniejszą pracę biur parafialnych. Przy użyciu systemu pracownicy biura będą mieli możliwość szybszego wyszukiwania potrzebnych informacji oraz wystawiania zaświadczeń elektronicznych. W aplikacji zostało wykorzystanych wiele nowoczesnych technologii i narzędzi, np. ElasticSearch, Angular, Docker oraz ASP.NET Core. Aplikacja zajęła I miejsce podczas publicznych prezentacji na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej we wrześniu ubiegłego roku. Już niedługo nasz projekt będzie mógł być używany w jednym z biur parafialnych. Cieszymy się, że projekt studencki będzie miał zastosowanie w życiu codziennym.”


Wzór studenta – nominowani

Maja Kozdrój studentka 1 roku pielęgniarstwa na studiach II°.

Czynnie uczęszcza do czterech kół naukowych (Interdyscyplinarne Koło Naukowe Geriatrii Collegium Medicum, Studenckie Interdyscyplinarne Koło Naukowe Symulacji Medycznej, Studenckie Koło Naukowe Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM UMK oraz Studenckie Koło Naukowe Historii Nauk Medycznych, którego jest przewodniczącą). Należy również do Studenckiego Towarzystwa Naukowego Collegium Medicum, gdzie jest skarbnikiem. Jest osobą, która rozwija swoją pasję naukową i bierze udział w ogólnopolskich konferencjach. Napisała dwa rozdziały w monografiach naukowych. Bardzo dużo udziela się społecznie. Czerpie przyjemność, mając możliwość pomagać innym. Rozwija to jej umiejętności komunikacyjne i zdobywa nową wiedzę.

Dzięki temu w latach 2020-2022 został zrealizowany projekt ,, Komunikacja wirtualna w walce z depresją u Seniorów”. Był to projekt biorący udział w międzynarodowym konkursie QSNA. Dostał się on do półfinału. Oprócz studentów, pracowników Collegium Medicum oraz innych zaangażowany osób, można posłuchać wypowiedzi piosenkarki Pani Alicji Majewskiej, która zgodziła się wziąć udział w projekcie. Jest to ogromne wyróżnienie, że można współtworzyć takie przedsięwzięcie w tak Interdyscyplinarnym gronie.

Od początku moich studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu jestem członkiem Studenckiego Koła Naukowego Bankowości. W kole naukowym w roku akademickim 2020/2021 byłam koordynatorem działu promocji, a w czerwcu br. zostałam wybrana Prezesem SKNB na przyszły rok akademicki. Moje działania były związane z zarządzaniem grupą osób i koordynowaniem naszych działań. Brałam udział w spotkaniach z Dziekanem, dotyczących działalności kół naukowych. Byłam odpowiedzialna za promocję wydarzeń organizowanych przez SKNB na mediach społecznościowych. Ponadto odpowiadałam za kontakt z dziekanatem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, co umożliwiało naszemu kołu szerszy kontakt ze studentami wydziału, przygotowywałam wiadomości e-mail, które przez Dziekanat były rozsyłane do studentów i dodawane jako ogłoszenia na stronę wydziałową. W SKNB pomagałam również w organizowaniu różnych wydarzeń, w tym roku był to na przykład Dzień Kobiet z SKNB, który miałam również przyjemność poprowadzić, a także Poznaj Mojego Wykładowcę. Zajmowałam się organizacji VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Perspektywa – wyzwania współczesnej bankowości, finansów i gospodarki. W roku 2020 napisałam artykuł do Monografii Perspektywa, która najprawdopodobniej zostanie wydana w roku akademickim 2020/2021.

W obecnym roku akademickim byłam Ambasadorką Banku Gospodarstwa Krajowego na UMK. Udostępniałam dla studentów wiadomości o możliwości odbycia wakacyjnych praktyk w BGK oraz chętnie odpowiadałam na zadawane przez nich pytania. W marcu br. zorganizowałam szkolenia dla członków Studenckiego Koła Naukowego Bankowości z programu Excel, które poprowadzili pracownicy wyżej wymienionego banku.

Miałam przyjemność brać udział w Konferencjach Naukowych. Jako czynny uczestnik występowałam na IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Marketing XXI wieku”. Tematem mojego wystąpienia były „Nowoczesne sposoby pozyskiwania klientów przez banki”. Również zaprezentowałam się na SFA Conference 2021 Finanse i Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju, na VIII Międzynarodowej KonferencjiGospodarka– Etyka – Środowisko z tematem „Rozwój e-płatności, a COVID -19”. Kolejną Konferencją na której przestawiłam swoje rozważania była VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Perspektywa, podczas której przedstawiłam prezentację na temat „Płatności bezgotówkowe i sposoby ich zabezpieczania”. Jako bierny uczestnik brałam udział w Copernican Digital Forum 2020 oraz Wykładach online z Programem Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Drużynowo brałam udział w konkursie Ethics Challenge 2021. Konkurs ma za zadanie promocję globalnej misji CFA Institute, czyli najwyższych standardów etycznych. Zadanie polegało na rozwiązaniu case’u etycznegoopracowanego przez CFA Society Poland i przygotowaniu prezentacji multimedialnej.

Lic. Karolina Piekarska, studentka I roku studiów magisterskich na kierunku pedagogika o specjalności: wczesna edukacja ze wsparciem dzieci o specjalnych potrzebach. Studia I stopnia ukończyła z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.  

Od początku swoich studiów jest członkinią Sekcji Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów UMK, w obrębie której bierze czynny udział przy organizowaniu i przeprowadzaniu wielu inicjatyw dla najmłodszych osób, między innymi Przeglądu Małych Form Artystycznych; jednak nie są jej obce kameralne spotkania z dziećmi, którym się chętnie oddaje z ciepłem i uśmiechem w swoim wolnym czasie.  

Towarzyszenie młodym ludziom na drodze rozwoju to jej cel życia. Nieustannie poszerza swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w różnych kursach, warsztatach i konferencjach. Ukończyła między innymi szkolenia z zakresu animacji czasu wolnego, wychowawcy wypoczynku, treningu umiejętności społecznych, a także podstawowe kursy terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz polskiego języka migowego. Jest pracowitą osobą, konsekwentnie dążącą do celu, bardzo ceni sobie pracę w zespołach, w których może realizować wiele kreatywnych pomysłów.  

Od października bieżącego roku pracuje wolontariacko w Poradni Profilaktyki i Pomocy SYNERGIA prowadzonej przez Wydział Filozofii i  Nauk Społecznych, Instytut Nauk Pedagogicznych. Poza uczelnią angażuje się w wiele działań, podczas których wykorzystuje i rozwija swoje kompetencje pedagogiczne. W 2021 roku odbyła wakacyjny wolontariat w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży Remedis w Toruniu. Była inicjatorką projektu zmiany wizualnej głównego korytarza w Domu Dziecka „Młody Las” w Toruniu, zrealizowanego w minionym roku. Jest członkinią Stowarzyszenia Polska 2050, w którym działa jako wolontariuszka i angażuje się w akcje społeczne oraz charytatywne, takie jak: „Gramy w kolory”, „Ekipa z sąsiedztwa”, sadzenie drzew, warsztaty tematyczne z dziećmi oraz zbiórki rzeczowe.  

Jej główne zainteresowania to: szeroko pojęta pedagogika wczesnoszkolna, psychologia rozwoju człowieka oraz suicydologia, jednak szczególne zamiłowanie przejawia wobec tematyki rozwoju emocjonalno-społecznego człowieka oraz kształtowania tożsamości. Jej przewodnie motto brzmi: „Zmienić życie jednego dziecka to zmienić cały świat”. 

Cytując klasyka, gdybym miała powiedzieć co cenię w życiu najbardziej, powiedziałabym, że ludzi- szczególnie tych, których poznałam na UMK i dzięki którym otrzymałam tą nominację.

Nazywam się Julia Niesyn i jestem studentką III roku stosunków międzynarodowych oraz I roku politologii. Na obu kierunkach pełnię rolę starosty. Ponadto angażuję się w wiele inicjatyw pozauczelnianych takich jak Campus Polska czy Fundacja Santander. Prywatnie lubię coś ugotować, wyskoczyć ze znajomymi na miasto czy zrobić typowy Netflix and chill. Jestem też mamą rudego kocurka. Po studiach chciałabym pracować w dyplomacji, gdzie mam nadzieję spełnić się zawodowo i zrobić coś dla świata.

Jestem studentką 3 roku na wydziale Sztuk Pięknych o kierunku Grafika specjalizacji Projektowanie Graficzne. Zawsze staram się być pozytywna i uśmiechnięta. Otwarta na pomoc. Nie lubię się łatwo poddawać. Lubię wyzwania i chce zawsze dać od siebie jak najwięcej. Nawet w sytuacjach gdy trzeba coś załatwić chętnie pomagam w organizacji. A gdy jest trudniej, motywuję też innych.

Jestem studentka Astronomii 1 roku II stopnia na wydziale Fizyki,
Astronomii i Informatyki Stosowanej. Obecnie jestem wice
przewodnicząca koła naukowego studentów Astronomii oraz wice
przewodnicząca toruńskiego oddziału SPIE (międzynarodowego
stowarzyszenia optyki i fotoniki). Uczestnicze w wielu działaniach promocyjnych naszego Uniwersytetu (można mnie zobaczyć między innymi w filmikach promocyjnych) oraz konferencjach naukowych. Poza działalnością naukową i popularyzatorską jestem pasjonatką sportu a szczególnie jazdy konnej.

Jestem studentem 3 roku Weterynarii. Od początku studiów starałem się przykładać do nauki. Jednak to na drugim roku nastąpił duży przełom i zostałem wciągnięty, a może i sam wszedłem, do świata badań naukowych. Dzięki zaangażowaniu studentów i prowadzących udało się rozpocząć działalność naukową w Studenckim Kole Naukowym “Res Anatomiae Animalium”, w którym aktualnie pełnie funkcje zastępcy przewodniczącego. Pierwszym moim zainteresowaniem stał się autonomiczny układ nerwowy w obrębie klatki piersiowej kota domowego. W wyniku prowadzonych przez 3 miesiące badań nad anatomią zwoju szyjno-piersiowego kota, przedstawiłem referat na konferencji w Warszawie na temat moich pierwszych działań. Później, we wrześniu, ukazała się publikacja gdzie zawarłem pełnie uzyskanych wyników. Ze względu na nasze szerokie zainteresowania i z inicjatywy Prof. Jaśkowskiego założyliśmy Studenckie Koło Bujatryczne “Res Ruminantiae”, którego jestem przewodniczącym. W międzyczasie na skutek przygotowanej prezentacji i złożonego wniosku my jako studenci zrzeszeni w IVSA Toruń dołączyliśmy do Międzynarodowego Zrzeszenia Studentów Weterynarii (IVSA Global), co dało nam szereg korzyści w dostępie do wiedzy a także kontaktów ze studentami z innych krajów. W Studenckim Kole Bujatrycznym “Res Ruminantiae” wraz z moim zastępcą zajęliśmy się tematem stresu bydła mlecznego na skutek wykonywania różnych czynności lekarsko-weterynaryjnych. A także zainteresowaliśmy tematem nowoczesnych technik edukacji w zakresie rozrodu bydła mlecznego. Były to długotrwałe badanie, a wyniki jednego z nich po raz pierwszy zostały zaprezentowane na XVI Kongresie Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, następnie rozszerzone na „Międzynarodowej Konferencji w Toruniu poświęconej technologia wspomaganego rozrodu”, a w pełni zostaną przedstawione w powstającej publikacji. Temat neuroanatomii nadal był i jest niesamowicie interesujący. Na przestrzeni letniego i zimowego semestru kolejnego roku przeprowadziłem 4 kolejne badania wynikiem czego są trzy kolejne, już opublikowane, artykuły w uznanych czasopisma. Po drodze zainteresowały mnie techniki diagnostyczne wykorzystywane w wykrywaniu zapalenia gruczołu mlekowego u bydła domowego, czego skutkiem była publikacja na końcu września. Dzięki inicjatywie koleżanki z roku, na początku semestru, założyliśmy Studenckie Koło Internistów Weterynaryjnych “Ad Morbos Canum et Felium” – gdzie staramy się aby również to koło po jakimś czasie miało liczne osiągnięcia.

Przed rozpoczęciem trzeciego roku odbyłem dodatkowe praktyki w zagranicznym ośrodku zajmującym się i rozwijającytemat embriotransferu w Europie i na świecie.

Efektem działalności jest już 8 artykułów, 5 wystąpienia konferencyjne, 1 plakat oraz obecność w zarządzie 4 kół istniejących na naszym kierunku.

Aktualnie staram się rozwijać zainteresowania zawodowe a także skupiam się na poznawaniu i odkrywaniu interesujących mnie rzeczy. W anatomicznych publikacjach opisywałem sploty gryzoni, psokształtnych a także badałem przedramię naczelnego. Aktualnie poznaje neuroarchitekturę splotów ramiennych kotowatych. Wciąż ciekawym tematem jest behawior bydła domowego, staramy się rozwinąć naszą wiedzę o ich zachowaniu oraz wpływie hodowali na jego zmianę.

W trakcie rozwoju kół naukowych dołączali kolejni studenci i aktualnie możemy się pochwalić kilkunastoma wystąpieniami konferencyjnymi (niektóre nagrodzone wyróżnieniami) a także równie licznymi publikacjami. Kolejne powstające możliwości i pomysły motywują mnie do cięższej pracy.

 • 2021-02-24 – założenie IVSA Toruń i dołączenie do IVSA Global – wiceprezydent.
 • 2021-03-23 – wiceprzewodniczący koła Studenckie Koło Naukowe “Res AnatomiaeAnimalium”.
 • 2021-03-23 – założenie Studenckie Koło Bujatryczne “Res Ruminantiae” – przewodniczący.
 • 15-05-2021 – Referat – Morphological study of the cervicothoracic ganglion of the European short-haired cat. VI International Scientific Conference of Veterinary Medicine Students Non sibi sed omnibus – Not for oneself, but for everybody.
 • 20-05-2021 – Referat –Morfologia zwoju szyjno-piersiowego w zależności od wieku kota. Sejmik Studenckiego Koła Naukowego “Res AnatomiaeAnimalium”.
 • 15-06-2021 – Plakat – Przewlekłe zapalenie przewodu pęcherzykowego u kota domowego (Felis catus)– topografia i miejsce dostępu podczas badania ultrasonograficznego. Toruń.
 • 05-08-2021 – Artykuł – Jędrzej Maria Jaśkowski, Arkadiusz Grzeczka, Szymon Graczyk, Jarosław Sobolewski. Wydziały medycyny weterynaryjnej we Włoszech, w Hiszpanii i Blegii – podobieństwa i różnice w porównaniu do uczelni polskich. Życie weterynaryjne, 2021, vol. 96(8). 5 pkt. MEiN
 • 01-09-2021 – Artykuł – Grzeczka Arkadiusz, FrackowiakHieronim. Morphological examination of the domestic cat’s cervicothoracic ganglion in ontogenesis. MedycynaWeterynaryjna 2021, vol. 77 no. 9, S. 437-441. DOI : https://doi.org/dx.doi.org/10.21521/mw.656970 pkt. MEiN; IF=0,383
 • 29-09-2021 – Artykuł -Zdun Maciej, Grzeczka Arkadiusz, Zawadzki Marcin, FrąckowiakHieronim. The rostral epidural rete mirabile of the llama as a place of retrograde transport of various substances–anatomical basics. Medical Journal of Cell Biology 2021, vol. 9 no. 3, S. 105-109. DOI: https://doi.org/10.2478/acb-2021-001520 pkt. MEiN
 • 29-09-2021 – Artykuł – Arkadiusz Grzeczka, Wiesław Niewitecki. Properties of Coagulase-Positive Staphylococcal Cells that Make it Difficult to Diagnose and Treat Mastitis in Cows. Medical Journal of Cell Biology, 2021, vol. 9(3), 100-104. 20 pkt. MEiN
 • 18-10-2021 – założenie – Studenckie Koło Internistów Weterynaryjnych “Ad MorbosCanum et Felium” – wiceprzewodniczący.
 • 26-10-2021 – Referat – Racjonalna gospodarka antybiotykowa w weterynarii. Zrównoważonyrozwój a Europejski Zielony Ład – Debiut naukowy 2021, Gliwice, 2021.
 • 27-11-2021 – Referat – Wpływ badania rektalnego na wartości ciśnienia krwi i tętna oraz temperature gałki ocznej u krów. XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Warszawa, 2021.
 • 04-12-2021 – Referat – Badanie rektalne krów i jałówek a zmiany fizykanych markerów stresu. Międzynarodowa Konferencja: Technologie wspomaganego rozrodu – Aktualne zagrożenia i szanse, Toruń, 2021.
 • 04-01-2022 – Artykuł -Grzeczka Arkadiusz, Zdun Maciej. The Structure of the Brachial Plexus of the Djungarian Hamster (Phodopussungorus). Veterinary Research Communications 2022, early view, 1-8. DOI : https://doi.org/10.1007/s11259-021-09877-1100 pkt. MEiN; IF=2,459
 • 19-01-2022 – Artykuł – Zdun M, Szczepańska K, Grzeczka A, Frąckowiak H, Gapiński B, Wieczorowski M. Ultrasonography, Microcomputed Tomography, and Macroscopic Preparation in an Anatomical Study of the Thoracic Limb of the Golden-Headed Lion Tamarin (Leontopithecuschrysomelas). Applied Sciences, 2022 vol. 12, no.3, S. 1031. DOI: https://doi.org/10.3390/app12031031100 pkt. MEiN; IF=2,679
 • 23-02-2022-Artykuł – Grzeczka Arkadiusz, Zdun Maciej. The Structure of the Brachial Plexus in Selected Representatives of the Caniformia Suborder. Animals 2022, vol. 12, no. 5, S. 566. https://doi.org/10.3390/ani12050566100pkt. MEiN; IF=2,752

Cześć!
Jestem studentką IV roku kierunku lekarskiego i oprócz wertowania po nocach książek staram się w pełni korzystać z uroków studenckiego życia, głównie poprzez angażowanie się w działalność społeczną na uczelni.

Jestem członkinią Komisji ds. stypendium socjalnego oraz zasiadam w zarządzie IFMSA-Poland Oddział Bydgoszcz jako Koordynatorka Programu Stałego ds. Praw Człowieka i Pokoju. W związku ze swoją działalnością w stowarzyszeniu m.in. zorganizowałam zbiórkę środków higieny menstruacyjnej, w celu walki z szeroko pojętym ubóstwem menstruacyjnym. Akcja Studenci Kobietom została wsparta patronatem honorowym Dziekana Wydziału Lekarskiego oraz patronatem medialnym Radia Eska. Część zebranych środków została przekazana do Przychodni Studenckiej “Otwarte Drzwi”, gdzie mogły korzystać z nich kobiety w kryzysie bezdomności. Byłam także jedną z inicjatorek powstania Różowych Skrzyneczek w 15 budynkach na terenie Collegium Medicum, które również zostały zasilone częścią zebranych środków higienicznych. Poza tym zorganizowałam akcję Biblioteczka, w ramach której zebraliśmy aż 11 kartonów
z książkami dla Fundacji Rak’n’Roll, skąd trafiły one na oddziały onkologiczne, gdzie zapełniły półki z książkami, będące do dyspozycji pacjentów. Akcja została wsparta przez Bibliotekę
Uniwersytecką w Toruniu, skąd otrzymaliśmy większość książek oraz została nagłośniona przez Radio
PiK. W październiku 2021 r. byłam w komitecie organizacyjnym Warsztatów Zarządu Głównego IFMSA-Poland w Bydgoszczy oraz brałam czynny udział w organizacji gry miejskiej dla studentów I roku. W ostatnim czasie organizowałam Dzień Kobiet, w trakcie którego studentki mogły wziąć udział w warsztatach robienia kosmetyków DIY, w pokazie makijażu dziennego oraz miały okazję wyedukować się w temacie profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy. Aktywnie wspieram bieżące działania Samorządu Studentów CM UMK np. podczas zjazdu Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego w październiku 2021 w Bydgoszczy oraz współpracuję przy zbiórce dla Ukrainy.

Miłą pamiątką z czasów studiów, która napędzałaby mnie do dalszego działania, byłaby statuetka Wzoru Studenta!

III rok, I stopień na kierunku Archeologia

Wydział Nauk Historycznych

Jestem studentką ostatniego roku studiów licencjackich na kierunku Archeologia, na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Wybór kierunku podyktowany był w całości moimi dotychczasowymi zainteresowaniami, zarówno z dziedziny humanistyki (historia, kulturoznawstwo, historia sztuki) oraz nauk przyrodniczych (głównie w dziedzinie biologii). Dzięki archeologii mogę realizować się w interesujących mnie tematach – szczególnie moją uwagę przyciągnęły tematy oscylujące wokół archeologii środowiskowej i przeszłości zwierząt w dawnych społecznościach ludzkich. Z tym ostatnim, a dokładniej z historią psa (relacji człowieka z psami) w okresie wpływów rzymskich związany jest temat mojej pracy dyplomowej.

W związku z charakterystyką mojego kierunku staram się często angażować się w prace badawcze na stanowiskach archeologicznych. Dotychczas brałam udział w badaniach cmentarzyska wczesnośredniowiecznego na terenie Płocka, pradziejowej kopalni krzemienia czekoladowego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej (w ramach grantu NCN realizowanego przez badaczy IA UMK) oraz osady podgrodowej w Bydgoszczy-Wyszogrodzie, również badanej przez pracowników IA UMK. Ponadto – uczestniczyłam w 3 ogólnopolskich konferencjach naukowych, od początku studiów jestem członkiem zarządu, zaś od bieżącego roku akademickiego Prezesem Międzywydziałowego Koła Naukowego Bioarcheologii.

Jestem studentką IV roku farmacji. Jestem osobą otwarta, pomocna oraz skrupulatna. Zawsze staram się w miarę swoich możliwości pomóc każdej osobie. Od 2 lat pełnię funkcje przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji Oddział Bydgoszcz. W czasie trwanie mojej kadencji byłam współorganizatorem cyklu profilaktycznych wykładów skierowanych dla całej społeczności akademickiej. Swoją postawą godnie reprezentuję Oddział Farmaceutyczny. W tym roku odbywa się również druga edycja konkursu fotograficznego dla uczniów szkół licealnych.


Najlepszy wykładowca – nominowani  

Dr hab. Barbara Ruszkowska-Ciastek, prof. UMK rozpoczęła pracę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy jako asystent  

w Katedrze Patofizjologii, Wydział Farmaceutyczny 1 kwietnia 2008 roku. W 2020 roku została powołana przez JM Rektora do pełnienia funkcji Prodziekana ds. Kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym.  

Pani dr hab. Barbara Ruszkowska-Ciastek, prof. UMK była opiekunem koła naukowego: Zaburzeń Hemostazy. Działalność ta przyczyniła się do opublikowania 9 artykułów o łącznym współczynniku oddziaływania IF = 18,086, których współautorami byli studenci Wydział Farmaceutycznego, jak również studenci English Division. Będąc opiekunem koła naukowego była współorganizatorem I konferencji profilaktyczno-edukacyjnej zatytułowanej: „Czy cukrzyca i otyłość są dramatem XXI wieku”. Dodatkowo, Pani dr hab. Barbara Ruszkowska-Ciastek, prof. UMK  

3-krotnie uczestniczyła w programie Erasmus+ prowadząc cykl wykładów na międzynarodowych uczelniach. 

Prowadzone przez panią dr hab. Barbara Ruszkowska-Ciastek, prof. UMK zajęcia dydaktyczne są oceniane przez studentów bardzo wysoko (średnia ocen z ankiet studenckich w roku akademickim 2019/2020 to 4,8-5,0). Pani dr hab. Barbara Ruszkowska-Ciastek, prof. UMK od wielu lat wspiera aktywnie organizacje studenckie działające na Wydziale Farmaceutycznym: Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych (STDL), Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji (PTSF), Kosmetologiczną Organizację Studencką (KOS). Zasiadała w jury ogólnopolskiego konkursu LabTest organizowanego przez Członków STDL dla licealistów z całej Polski. Współorganizowała konkurs dla licealistów: Diagnosta laboratoryjny, Farmaceuta, Kosmetolog okiem licealisty wraz z Członkami STDL, PTSF oraz KOS. Przeprowadziła praktyki w języku angielskim dla studentów kierunku Farmacji  

w ramach realizacji Students Exchange Programme. Przeprowadziła warsztaty z hematologii laboratoryjnej; zatytułowane: Znaczenie cytogenetyki w białaczkach podczas XV Ogólnopolskiej Debaty Studentów Analityki Medycznej zorganizowanej przez Członków STDL. Brała czynny udział  

w Ogólnopolskich Akcjach Profilaktycznych organizowanych przez Członków PTSF: „Skonsultuj  

z Farmaceutą. Natomiast w roku akademickim 2021/2022 pani dr hab. Barbara Ruszkowska-Ciastek, prof. UMK wraz Członkami PTSF zorganizowała cykl profilaktycznych wykładów, zatytułowany: Wszystko co musisz wiedzieć o … 

Pani dr hab. Barbara Ruszkowska-Ciastek, prof. UMK od uzyskania stopnia doktora była promotorem obronionych 37 prac magisterskich, obecnie jest promotorem 2 prac magisterskich. W 2019 była promotorem pracy magisterskiej, która w Wydziałowym Konkursie Prac Magisterskich na kierunku analityka medyczna została wyróżniona. Natomiast w 2020 była promotorem pracy magisterskiej, która została wybrana jako najlepsza praca dyplomowa na kierunku Farmacja i została skierowana na konkurs prac magisterskich Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Również w roku 2021 była promotorem pracy magisterskiej, która w Wydziałowym Konkursie Prac Magisterskich na kierunku analityka medyczna została wybrana jako najlepsza praca dyplomowa i została skierowana na ogólnopolski konkurs prac magisterskich organizowany przez Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce. 

Jest ceniona za otwartość, wielką empatię i chęć pomocy. Dba o swój własny rozwój naukowy  

i zawodowy uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach, konferencjach z zakresu hematologii, hemostazy oraz genetyki 

Dr hab. Marcin T. Zdrenka – profesor UMK w Katedrze Historii Filozofii, Filozofii Systematycznej i Etyki Instytutu Filozofii UMK (Wydział Filozofii i Nauk Społecznych). 
Prowadzi badania w zakresie etyki hermeneutycznej, historii etyki, genealogii języka moralności i problematyki zła. Autor książek ” Problem uniwersalizacji etosu mieszczańskiego”, “Sześć cnót mniejszych” (2012, 2021 –  z Marcinem Jaranowskim i Piotrem Domerackim) oraz “O gnuśności. Studium lenistwa i jego kontekstów” (2012). 
Prowadzi zajęcia z etyki, filozofii i historii filozofii. Propagator myśli filozoficznej na innych kierunkach niż filozofia oraz poza murami uczelni – w ramach “Czwartków z filozofią” w Dworze Artusa, Uniwersytecie Trzeciego Wieku, “Kamienicy Inicjatyw”. Pomysłodawca i współautor podkastu “Pogawędnik filozoficzny” 

Dagna Dejna – doktor w zakresie nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Nauk Pedagogicznych Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK. Laureatka Stypendium Ministra dla Wybitnych Młodych Naukowców. 

Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu Ochrony Własności Intelektualnej. Zainteresowania naukowe dotyczą pedagogiki ogólnej, antropologii kulturowej i etnopedagogiki. Odbyła staż naukowy w The Young Center for Anabaptist and PietistStudies w Elizabethtown w USA.   

Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z podstaw pedagogiki, metod analiz danych i prawa autorskiego. Bardzo lubi swoich studentów oraz docenia ich potencjał, otwartość i wrażliwość. Uwielbia pracę dydaktyczną i naukową, a kontakt ze studentami traktuje jako źródło codziennych wyzwań. Pasjonuje się motoryzacją i ogrodnictwem. 

Krzysztof Pilarz – pedagog, teolog biblijny, familiolog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, terapeuta TSR. Od początku swojej pracy w UMK (2011) prowadził aż 41 przedmiotów akademickich, w tym wykłady ogólnouniwersyteckie z zakresu qumranologii oraz komunikacji w związku. Wiecznie ciekawy świata, pasjonat tego wszystkiego, co łączy się z ludzką duchowością: psychologii, psychoterapii, religioznawstwa, filozofii i teologii (zwłaszcza biblistyki), a oprócz tego miłośnik fantastyki i gier planszowych. Życie rodzinne uprzykrza domownikom ciągłym słuchaniem utworów Jacka Kaczmarskiego (a nawet, o zgrozo!, ich śpiewaniem). Posiada nieco zwariowane poczucie humoru, ale to efekt niepoprawnie optymistycznego podejścia do życia. 

Dr Beata Kaczmarek-Szczepańska uzyskała tytuł doktora w 2019 roku. Pracuje w Katedrze Chemii Biomateriałów i Kosmetyków na Wydziale Chemii UMK na stanowisku adiunkta. Dotychczas wypromowała 17 dyplomantów. Studenci znają dr Kaczmarek-Szczepańską głównie z zajęć na kierunku chemia kosmetyczna. Jest także współprowadzącą przedmiotu ogólnouniwersyteckiego “Nowoczesne trendy w branży kosmetycznej”. W pracy dydaktycznej najbardziej ceni sobie możliwość dyskusji i wymiany opinii ze Studentami. Prywatnie mama Helenki oraz miłośniczka kawy i podróży. 

Dr hab. Gracjan Maciejewski, prof. UMK jest astronomem pracującym w Instytucie Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół tematyki tranzytujących egzoplanet. Jest autorem lub współautorem ponad 100 artykułów i doniesień naukowych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych.

dr n. biol. Dorota Gawenda-Kempczyńska – adiunkt w Katedrze Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum. Od wielu lat prowadzę zajęcia z zakresu botaniki, głównie dla przyszłych farmaceutów, a także kosmetologów i analityków medycznych. Pod moim kierunkiem powstały liczne prace dyplomowe. Od 2007 roku jestem opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Botaniki Farmaceutycznej. Z przyjemnością popularyzuję wiedzę o roślinach leczniczych i kosmetycznych wśród młodszej i starszej młodzieży oraz wśród dorosłych. Poza dydaktyką zajmuję się badaniem dynamiki zasobów populacyjnych roślin leczniczych, oraz zależnościami fitochemiczno-ekologicznymi wybranych taksonów. Uwielbiam kontakt z przyrodą. Zajęcia ze Studentami są dla mnie cennym doświadczeniem, przynoszącym wiele satysfakcji.   

Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych UMK, specjalność Intermedia i Multimedia. W latach 2014-2017pracował na stanowisku asystenta w Katedrze Sztuk Wizualnych UTP w Bydgoszczy. Od 2017 roku jest pracownikiem Wydziału Sztuk Pięknych UMK (Katedra Grafiki, Pracownia Grafiki Multimedialnej). Jego działalność artystyczna związana jest głownie z fotografią, filmem, animacją komputerową i grafiką użytkową. Opisując swoje realizacje przywołuje zjawiska takie jak rzeczywistość transrealna, obrazy wirtualne, imitacja, mit. 

wybrane nagrody: 

 • Prix de la Photographie Paris 2021, II Nagroda w kategorii Sztuki Piękne 
 • 5th MonoVisionsPhotographyAwards 2021, II Nagroda w kategorii Fotografia Konceptualna 
 • AnnualPhotographyAwards 2020, Fotograf Roku w kategorii Sztuki Piękne 
 • V Piotrkowskie Biennale Sztuki 2019, II Nagroda 
 • Tokyo International Foto Awards2018, I Nagroda w kategorii Wydarzenia 
 • XVIII Międzynarodowy Konkurs Fotografii ,,ZESTAW – ŚWIDNICA 2017”, Grand Prix 
 • 13. Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne w Olsztynie 2017, Grand Prix 

wybrane wystawy:

 • 2021 
 • Paris Photo Prize Exhibition, EspaceBeaurepaire, Paryż 
 • Oaza, 34. Dni Fotografii w Świdnicy, Wieża Ratuszowa w Świdnicy 
 • 2020 
 • Narratives, Praxis Gallery, Minneapolis 
 • Scapes, PH21 Photography Gallery, Budapeszt 
 • 2019 
 • Interphoto Grand Prix, Politechnika Białostocka, Białystok 
 • Open Panoramic, Roca Umbert.Factory of Arts, Barcelona 
 • Moscow International Foto Awards 2019 Winner’s Exhibition, Photocenter, Moskwa 
 • Tokyo International Foto Awards 2017 & 2018 Winner’s Exhibition, Shibuya Art Center, Tokio 

Od 20 lat pracuje jako nauczyciel akademicki na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK. Prowadzi zajęcia matematyczne i informatyczne dla studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych, a także kursy z nowoczesnych metod nauczania przeznaczone dla pracowników i doktorantów UMK. 
Od 2015 roku pełni funkcję kierownika Niestacjonarnych Studiów Informatyki. Jest też koordynatorem przedmiotu Programowanie Zespołowe, którego uczestnicy odnoszą sukcesy na krajowych konkursach informatycznych. 
Aktywnie angażuje się w popularyzację nauki, przygotowując imprezy w ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, organizując zawody Olimpiady Informatycznej oraz kierując projektami edukacyjnymi skierowanymi do uzdolnionej młodzieży szkolnej. Prywatnie fan seriali i książek, zwłaszcza historycznych i kryminalnych. 

Wykładowca Wydziału Nauk Historycznych z blisko dwudziestoletnim stażem. Z wykształcenia historyk i archiwista. Naukowo i dydaktycznie zajmuje się opracowaniem źródeł archiwalnych, popularyzacją historii oraz komunikacją w archiwach. Zawsze w dydaktyce stawia na dobre relacje i współpracę ze studentami. Słucha ich oczekiwań, uwzględnia potrzeby i możliwości ale przede wszystkim ucząc zwraca uwagę na wszechstronny rozwój i praktyczne umiejętności.

W celu zdobycia wiedzy i umiejętności prowadzenia pracy naukowej, a następnie przygotowania dysertacji doktorskiej i uzyskania stopnia doktora, ukończyłam w 2016r czteroletnie studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Wcześniej, po ukończeniu studiów magisterskich w 1998r na Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie na Wydziale Nauk Przyrodniczych uzyskałam szereg kwalifikacji i uprawnień z edukacji wodnej i bezpieczeństwa wodnego, w tym z ratownictwa wodnego.

Odbyłam też studia podyplomowe z Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz Zarządzania Kryzysowego. Jestem także ratowniczką medyczną, instruktorem ratownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Instruktorem Wykładowcą ratownictwa WOPR. Od 2016 roku jestem naukowo i dydaktycznie związana z Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu. Jestem adiunktem w Katedrze Medycyny Ratunkowej.

Podczas pełnienia z wyboru funkcji przewodniczącej komisji ds. zarzadzania w Zarządzie Głównym WOPR w Warszawie oraz będąc członkiem Zarządu tej organizacji, kierowałam pracami zespołów i komisji zajmujących się rozwiązywaniem problemów o charakterze strategicznym dla funkcjonowania system ratownictwa wodnego, krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego oraz zarządzania kryzysowego w skali globalnej, europejskiej, krajowej, za co odznaczona zostałam przez Prezydenta RP, Brązowym Krzyżem za Zasługi. Z racji pełnionych funkcji wiele spraw stanowiło przedmiot moich badań naukowych. W Collegium Medicum w Bydgoszczy, w którym pracuję do dnia dzisiejszego, zostały stworzone mi warunki do kontynuowania badań naukowych w zakresie ratownictwa medycznego, bezpieczeństwa i bezpieczeństwa zdrowotnego. Znaczenie dla mojego rozwoju naukowego miały przedsięwzięcia projektowe w latach 2014-2015 we Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Bezpieczeństwa Życia oraz staż naukowy w 2018 r. w Katedrze Zdrowia Człowieka i Fizjoterapii przy Instytucie Naukowo – Dydaktycznym Ochrony Zdrowia Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Zarzadzania Zasobami Naturalnymi w Równym (Ukraina). Z części współpracy z Katedrą Zdrowia Człowieka i Fizjoterapii przy Instytucie Naukowo-Dydaktycznym Ochrony Zdrowia Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Zarzadzania Zasobami Naturalnymi w Równym (Ukraina), odbyłam w 2018r. staż naukowy. W roku 2018 rozpoczęłam i ontynuuję współpracę z Instytutem Fizjologii im. Ołeksandra Bohomołcia Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie. W trakcie stażu, który odbyłam w terminie 25 luty do 10 kwiecień 2018 r.w Narodowym Medycznym Uniwersytecie im. Oleksandra Bohomolca w Kijowie pracowałem z zespołem naukowców ukraińskich nad wnioskiem do projektu pt. „Badanie nad wykorzystaniem hiperbarii tlenowej w leczeniu kobiet z ograniczona płodnością maciczozależną”.

Znaczącym przedsięwzięciem naukowym był dla mnie projekt Bezpieczna woda – doskonalenie działań administracji lokalnej i służb ratowniczych podczas reagowania na zagrożenia związane z wodą w obwodzie lwowskim, realizowanym przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, który został przygotowany w 2014 r. a zrealizowany z moim udziałem w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2015 r. Cele i efekty realizacji projektu zostały osiągnięte, poprzez

przeszkolenie pracowników administracji publicznej z zakresu zarządzania kryzysowego w przypadkach wystąpienia negatywnych zdarzeń na obszarach wodnych oraz ratowników w zakresie nowoczesnych technologii ratownictwa wodnego, taktyki i metodyki prowadzenia akcji ratowniczych z wykorzystaniem odpowiednich środków, sprzętu ratownictwa wodnego, współcześnie używanych na świecie, w Europie i Polsce, a także zapoznanie beneficjentów z systemem ratownictwa wodnego i Państwowego Ratownictwa

Medycznego w Polsce, z zakresem działania PSP i innych podmiotów na obszarach wodnych oraz procedurami niesienia kwalifikowanej pierwszej pomocy, ćwiczenie algorytmów niesienia pomocy. Jestem autorka i współautorka ponad 200polsko i obcojęzycznych opracowań naukowych , książek i publikacji.

Najważniejszym jednak dla mnie jest praca ze Studentami, którą powierzono mi w zespole naukowców i wykładowców w Katedrze Medycyny Ratunkowej. Możliwość obcowania ze Studentami i Doktorantami oraz znamienita kadrą Lekarzy, Ratowników Medycznych oraz Pielęgniarek, traktuję jako osobiste wyróżnienie i wielkie wyzwanie, które od lat napędza mnie do działania na rzecz szerzenie wiedzy z szeroko pojmowanej medycyny ratunkowej i ratownictwa medycznego.

Dr hab. Mieczysław Kunz, profesor uczelni, zatrudniony w Katedrze Geomatyki i Kartografii Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; absolwent geografii morza oraz zarządzania i marketingu. Prowadzi badania naukowe w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku, specjalizacja – geoinformacja i teledetekcja środowiska. Zainteresowania badawcze dotyczą głównie systemów informacji przestrzennej, teledetekcji lotniczej i satelitarnej (w tym wykorzystania BSP), monitoringu środowiska oraz ekologii krajobrazu. W kadencji 2012–2016 Prodziekan ds. Studentów, a w latach 2016–2020 Pełnomocnik Rektora ds. Promocji Uniwersytetu. Dyrektor Programowy Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, edukator i popularyzator w zakresie technologii geoprzestrzennych; inicjator i autor koncepcji pionierskiego w kraju kierunku studiów drugiego stopnia – geoinformacja środowiskowa (od 2013); pomysłodawca i organizator (od 2000) Kujawsko-Pomorskiego Dnia GIS (GISDay) oraz innych wydarzeń o charakterze promocyjnym, popularyzatorskim czy konkursowym, w tym Wielkiego Testu Wiedzy Geograficznej, Dnia Wydziału czy Galerii Sławnych Absolwentów. Autor licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych, map, wizualizacji oraz atlasów internetowych i interaktywnych baz wiedzy, a także oprogramowania do prowadzenie konsultacji przestrzennych. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. Aktywny biegacz, maratończyk, członek AZS UMK w Toruniu.


Wzór doktoranta – nominowani  

Jestem doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Moje zainteresowania naukowe dotyczą oddziaływania molekuł ze światłem oraz tego, jaki wpływ mają na nie zderzenia międzymolekularne. Nie lubię nauki oderwanej od rzeczywistości; najbardziej ekscytującą częścią badań jest dla mnie zgodność przewidywań z obserwacjami, dlatego pracuję na pograniczu teorii i eksperymentu. 

Udzielam się aktywnie w społecznościach studenckich; jestem członkiem zarządu toruńskich oddziałów SPIE i OPTICA, współpracuję również z kołami naukowymi studentów fizyki (KNSF) i astronomii (KNSA). Uważam, że to, w jaki sposób społeczeństwo odbiera naukę ma kluczowe znaczenie dla jej rozwoju, dlatego angażuję się w akcje popularyzatorskie i edukacyjne. 

Poza pracą badawczą jestem degustatorem i kolekcjonerem rumu, trenuję wspinaczkę oraz zajmuję się sztuką bonsai.

Lek. Jakub Husejko jest doktorantem Katedry Geriatrii CM UMK oraz lekarzem rezydentem z Kliniki Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, który postanowił poświęcić swój rozwój naukowy i zawodowy wyzwaniom stojącym przed starzejącym się społeczeństwem. Za swój cel obrał edukację studentów do przyszłej pracy z osobami w wieku zaawansowanym, stanowiącymi coraz większy odsetek polskiej populacji.  

W latach 2017-2020 Jakub Husejko pełnił funkcję Przewodniczącego Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Geriatrii. Okres ten charakteryzował się licznymi wyróżnieniami w związku z funkcjonowaniem Koła, a samo IKN Geriatrii stało się jednym z najbardziej nagrodzonych Kół w Polsce:  

– za rok akademicki 2017/2018 Koło zostało wyróżnione w kategorii Koło Naukowe roku w ogólnopolskim konkursie STRUNA 2018 oraz zdobyło tytuł najlepszego Koła Naukowego na CM UMK;  

– za rok akademicki 2018/2019 Koło zwyciężyło w kategorii Koło Naukowe w konkursie STRUNA 2019 oraz zdobyło tytuł najlepszego Koła Naukowego na CM UMK; 

– za rok akademicki 2019/2020 Koło zostało wyróżnione w kategorii Koło Naukowe roku w konkursie STRUNA 2020 oraz ponownie zdobyło tytuł najlepszego Koła Naukowego na CM UMK. 

Od roku 2020 do dnia dzisiejszego Jakub pełni funkcję Opiekuna sekcji lekarskiej Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Geriatrii, czynnie angażując się w rozwój naukowy i zawodowy jego członków. W samym tylko roku akademickim 2020/2021 koordynował oraz wspierał merytorycznie w przygotowaniu i przedstawieniu 41 wystąpień na konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim, w pisaniu 9 artykułów naukowych oraz w udziale w licznych akcjach społecznych prowadzonych w celu pomocy seniorom. 

Pomysłodawca i kierownik zespołu organizującego projekt „Poznajmy się”, zakładającego wzrost kompetencji przyszłych medyków poprzez praktyczną pracę z pacjentami w wieku podeszłym zamieszkującymi na stałe w Domu Pomocy Społecznej. Na realizację innowacji Jakub zdobył finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszy Europejskich „Wiedza, Edukacja, Rozwój” oraz z budżetu Rzeczpospolitej Polskiej.  

Członek Komitetu Organizacyjnego V Międzynarodowej Konferencji „iMedic 2021”, pełniący funkcję kierownika zespołu odpowiedzialnego za PR. 

W swoim dorobku naukowym Jakub Husejko posiada 35 artykułów naukowych wydanych w recenzowanych czasopismach oraz 26 wystąpień na konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. 

Jako doktorant pełni funkcję starosty I roku doktorantów ze Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu. Jest także członkiem Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych, wielokrotnie reprezentując UMK na Zjazdach Forum. 

W wolnych chwilach Jakub uczestniczy w długich, kilkudniowych wyprawach rowerowych, co jest jego głównym hobby. 

Konrad Lewek – student szkoły doktorskiej Academia Artium Humaniorum w dyscyplinie Archeologia. Jego zainteresowania badawcze skoncentrowane są na problematyce wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny oraz Diaspory Wikińskiej. Wraz z Centrum Archeologii Podwodnej, funkcjonującym przy instytucie archeologii UMK, aktywnie uczestniczy w licznych projektach podwodnych. Za najważniejsze uważa poszukiwania prowadzone na Ostrowie Lednickim i także z tego powodu jego dysertacja dotyczy początków Państwa Piastów, w której podjął się próby określenie roli i znaczenia wspomnianego ośrodka w kontaktach międzyregionalnych. Uczestnik licznych ekspedycji archeologicznych w kraju jak i poza jego granicami. Do tej pory najbardziej zaangażowany w badania w Tuwie na Syberii prowadzone z ramienia Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Gniezdowie przez Państwowe Muzeum w Moskwie. W dalszej kolejności na liście osiągnięć znajdują się wyprawy archeologiczne do Gwatemali, Anglii i na Ukrainie. 

Absolwent studiów magisterskich na kierunku gospodarka przestrzenna i geozarządanie, na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Obecnie Doktorant I roku w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych “Academia Rerum Socialium.” Najlepszy Absolwent Wydziału w roku akademickim 2020/2021. Już od wczesnych lat studenckich aktywnie działał w kole naukowym “Kreatorzy przestrzeni”. Swoje pierwsze wystąpienia na konferencji zaliczył już na pierwszym roku studiów inżynierskich. Później w tracie studiów pierwszego i drugiego stopnia aktywnie uczestniczył w konferencjach krajowych oraz międzynarodowych. Jego praca inżynierska pt. “Metody oceny przekształceń rewitalizacyjnych – studium analityczne na przykładzie Torunia” zajęła I miejsce w konkursie prac dyplomowych organizowanym przez Instytut Metropolitalny. Wielokrotny stypendysta JM Rektora UMK oraz stypendysta Prezydenta Miasta Torunia. Autor i współautor 12 publikacji naukowych z zakresu ładu przestrzennego, rewitalizacji czy koncepcji urban resilience. Łączny Impact Factor publikacji: 8,40 (324 pkt Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Aktywnie uczestniczył w zagranicznych zespołach badawczych (m.in. z Holadnii) zajmujących się badaniem miejskich waterfrontów. Oprócz działalności naukowej, współorganizator wydarzeń w ramach Toruńskiego Festwalu Nauki i Sztuki, specjalista I stopnia The International TRIZ Association w ramach Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań. Aktywny członek stowarzyszeń naukowych związanych z planowaniem przestrzennym m.in. International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights.

Posted in Aktualności and tagged , , .