Samorząd Studencki

ul. Gagarina 21/26 Toruń
56 611 42 52
samorzad@stud.umk.pl

Stypendia
Informacje związane z stypendiami:
Odwoławcza Komisja Stypendialna UMK
Wszystko co musicie wiedzieć:

Rodzaje stypendiów na Uniwersytecie:
Stypendium Rektora
Stypendium Socjalne
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Kontakt i godziny dyżurów komisji stypendialnych:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
Wydziałowa Komisja StypendialnaDział Rekrutacji i Spraw Studenckich

Specjalista Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich
mgr Wojciech Cukrowski

pok.: 408 (budynek Rektoratu UMK)

tel.: 56 611-2073

fax: 56 611-4821

e-mail: wojcuk@umk.pl


Odwoławcza Komisja Stypendialna UMK

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

Przewodniczący  Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Studentów Kampusu Toruńskiego – Bartłomiej Rosiak

e-mail: bartlomiej.rosiak@gmail.com


Stypendium Rektora

Zgodnie z zarządzeniem nr 161 Rektora UMK z dnia 30 września 2016 r. o stypendium rektora może ubiegać się osoba przyjęta na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, która jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.

Studenci studiujący na więcej niż jednym kierunku mogą ubiegać się o stypendium rektora na każdym z nich, jednak pobierać stypendium mogą tylko na jednym kierunku studiów.

 


Stypendium Socjalne

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na członka rodziny studenta. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1518).


Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Zgodnie z § 21 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu student może ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.


Wszystko co musicie wiedzieć:

Znajdziecie na stronie www.stypendia.umk.pl


Wydziałowa Komisja Stypendialna

W sprawach pilnych prosimy o kontaktowanie się z pracownikami dziekanatów zajmującymi się pomocą materialną na wydziałach:

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – tel. 56 611 4442

Wydział Chemii – tel. 56 611 4726

Wydział Farmaceutyczny – tel. 52 585 34 00

Wydział Filologiczny – tel. 56 611 3515

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej – tel. 56 611 3281

Wydział Humanistyczny – tel. 56 611 3612

Wydział Lekarski – tel. 52 585 33 97

Wydział Matematyki i Informatyki – tel. 56 611 3403

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – tel. 56 611 4714

Wydział Nauk Historycznych – tel. 56 611 3778

Wydział Nauk Pedagogicznych – tel. 56 611 3149

Wydział Nauk o Zdrowiu – tel. 52 585 34 52

Wydział Nauk o Ziemi – tel. 56 611 2585

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych – tel. 56 611 2124

Wydział Prawa i Administracji – tel. 56 611 4108

Wydział Sztuk Pięknych – tel. 56 611 3801

Wydział Teologiczny – tel. 56 611 4990

 

Studenci Collegium Medicum UMK: tel. 052 585 33 8